561 kostenlose Classical Tracks nach Deinen Kriterien gefunden:

561 Suchergebnisse:
Ergebnisse:
1 - 100 >
 1. Classical Jamtrack #201381
  Tasten & Gesang: moonchild
  Drums: panpot
  Bass: GlezBass
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: A minor 
 2. Classical Jamtrack #179401
  Tasten, Gesang, andere Saiteninstr. & Cello: ERWAN
  Bass: wjl
  Takt: 4/4 
  Tempo: 142 BPM 
  Tonart: D minor 
  Klingt wie:Erwan, Musical Box, Keys, Cello, Bass
 3. Classical Jamtrack #167532
  Gitarre, akustik Gitarre & akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Geige: Jypeka
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: Ernie440
  Cello & akustik Gitarre: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 75 BPM 
  Tonart: A  major 
 4. Classical Jamtrack #163333
  Bass: onorium
  Geige: Jypeka
  Gitarre: FrankieJ
  Drums: Melinos
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Tempo: 80 BPM 
 5. Classical Jamtrack #195491
  Tasten: Marcelo D
  Bass: Ernie440
  Drums: PJE
  Takt: 4/4 
  Tempo: 88 BPM 
 6. Classical Jamtrack #201943
  Tasten & Gesang: moonchild
  Drums: panpot
  Bass: GlezBass
  Gitarre: jhonrobert
  Tasten: CI Section
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Ballad rock classical song pop
 7. Classical Jamtrack #201409
  Tasten & Gesang: moonchild
  Drums: panpot
  Bass: GlezBass
  Gitarre: jhonrobert
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Po
 8. Classical Jamtrack #193420
  Tasten: DanDiplo
  Bass: PAPABLUES
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Classical, world
 9. Classical Jamtrack #163888
  Gitarre & Gitarre: Leftdaloops1019
  Bass: eGiL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 101 BPM 
 10. Classical Jamtrack #93222
  akustik Gitarre, Bass & Cello: panpot
  Takt: 4/4 
  Tempo: 125 BPM 
  Tonart: G minor 
 11. Classical Jamtrack #211868
  Tasten: donsk
  Bass & Tasten: Reaper421
  Tempo: 124 BPM 
  Klingt wie:Robot
 12. Classical Jamtrack #182789
  Tasten: ArkRockStudio
  Drums: Demian
  Bass: GlezBass
 13. Classical Jamtrack #85125
  Tasten: Marcelo D
  Bandoneon: bleymehl
  Bass: GlezBass
  Takt: 4/4 
  Tempo: 88 BPM 
 14. Classical Jamtrack #86659
  Tasten: Marcelo D
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 88 BPM 
  Klingt wie:Peixe piano composition, piano bass jam
 15. Classical Jamtrack #191951
  Tasten: DanDiplo
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Floete: Pewi
  Drums: peatric
  Bass: khangurumc
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A minor 
 16. Classical Jamtrack #185111
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Bass & Drums: onorium
 17. Classical Jamtrack #181852
  akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Harp: titi
  Bass: Murilo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: Gb  major 
 18. Classical Jamtrack #179866
  Bass: jussef63
  Takt: 4/4 
  Tempo: 93 BPM 
 19. Classical Jamtrack #33095
  Gitarre: ROBJOL
  Bass: AbhiCBass
  Tempo: 90 BPM 
 20. Classical Jamtrack #195510
  Tasten: Marcelo D
  Bass: Ernie440
  Drums: PJE
  Gitarre: JeanPaul66
  Takt: 4/4 
  Tempo: 88 BPM 
 21. Classical Jamtrack #128468
  akustik Gitarre & Gesang: ROBJOL
  Bass: Ernie440
  Tasten & Cello: jamlady
  Floete: Navota
  Klingt wie:Stars, flute,love song
 22. Classical Jamtrack #152034
  Gitarre & Cello: ERWAN
  Bass: GlezBass
  Floete: CameAndWent4-20
  Tempo: 84 BPM 
  Tonart: E  major 
 23. Classical Jamtrack #151461
  Bass: onorium
  Tempo: 105 BPM 
  Klingt wie:Medieval, celtic, magic, relaxing,
 24. Classical Jamtrack #121781
  Tasten, Cello & Geige: Left081120
  Bass: onorium
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
  Tonart: C major 
 25. Classical Jamtrack #179511
  Tasten, Gesang, andere Saiteninstr. & Cello: ERWAN
  Bass: wjl
  Takt: 4/4 
  Tempo: 71 BPM 
  Tonart: D minor 
  Klingt wie:Musical box, keys, strings, voxsamples
 26. Classical Jamtrack #163446
  Tasten & Drums: SamHansen
  Bass: Vinsanity
  Takt: 4/4 
  Tempo: 148 BPM 
  Tonart: G major 
 27. Classical Jamtrack #20959
  Tasten: Lena Selan
  Gitarre: akethesnaker
  Drums & Cello: jamlady
  Bass: KaiPlan
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 28. Classical Jamtrack #159252
  Gitarre: Leftdaloops1019
  Bass: Ernie440
  Klingt wie:Mulching, gardens, free brewskis
 29. Classical Jamtrack #33096
  Gitarre: ROBJOL
  Bass: AbhiCBass
  Tasten: jmrukkers
  Tempo: 90 BPM 
 30. Classical Jamtrack #17516
  Tasten: Lou Minn
  Bass: Basster
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
 31. Classical Jamtrack #152075
  Bass: onorium
  Geige: Jypeka
  Gitarre: FrankieJ
  Drums: Melinos
  Tempo: 80 BPM 
  Klingt wie:Mediaeval, mistic
 32. Classical Jamtrack #128797
  Gitarre, akustik Gitarre & akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Geige: Jypeka
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 75 BPM 
  Tonart: A  major 
  Klingt wie:Rock symphony
 33. Classical Jamtrack #146055
  Gitarre: ARNOSOLO
  Gesang: JoshDexter
  Bass: Ernie440
  Takt: 3/4 
  Tempo: 65 BPM 
  Tonart: B  major 
  Klingt wie:Josh Dexter song, acoustic guitar, bass
 34. Classical Jamtrack #146092
  Tasten: Marcelo D
  Gesang: aleonz
  Bass: eGiL
  Drums: PJE
  Timpani: Bothen
  Takt: 4/4 
  Tempo: 88 BPM 
  Klingt wie:Classic
 35. Classical Jamtrack #73094
  Tasten: MajorTom_III
  Drums: jaeusm
  Bass: Basster
  Tempo: 75 BPM 
 36. Classical Jamtrack #138143
  Tasten: Marcelo D
  Gesang: aleonz
  Bass: eGiL
  Drums: PJE
  Takt: 4/4 
  Tempo: 88 BPM 
 37. Classical Jamtrack #30878
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Cello: jamlady
  Bass: AbhiCBass
  Tempo: 88 BPM 
 38. Classical Jamtrack #204155
  Tasten: JustinL
  Gesang: JDF
  Bass, Gitarre & Drums: Mikebanez
  Takt: 4/4 
  Tempo: 91 BPM 
  Tonart: C major 
  Klingt wie:Rock,.ballad
 39. Classical Jamtrack #166049
  Tasten & Cello: Liesching
  Bass & Gesang: jussef63
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: G major 
 40. Classical Jamtrack #146191
  Gitarre: ARNOSOLO
  Gesang: jÜrGeN
  Cello: ERWAN
  Bass: wjl
  Takt: 3/4 
  Tempo: 65 BPM 
  Tonart: B  major 
  Klingt wie:German, poem, Gedicht, ballad
 41. Classical Jamtrack #149906
  akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Bass: Ernie440
  Takt: 3/4 
  Tempo: 135 BPM 
  Tonart: E  major 
  Klingt wie:Classical music, Arno original, leaves
 42. Classical Jamtrack #126444
  Gitarre & Geige: Dmitry
  EWI: Pewi
  Bass: onorium
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
 43. Classical Jamtrack #74443
  Tasten: jmrukkers
  Bass: AndersAxel
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Klingt wie:Tender piano bass mellow misty
 44. Classical Jamtrack #31191
  Gitarre: ROBJOL
  Cello: jamlady
  Bass: AbhiCBass
  Tempo: 87 BPM 
 45. Classical Jamtrack #138400
  Tasten: Liesching
  Drums: PJE
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Bass: GlezBass
  Takt: 4/4 
  Tonart: E  major 
 46. Classical Jamtrack #198518
  Tasten & Gesang: moonchild
  Bass: KaiPlan
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: A minor 
 47. Classical Jamtrack #79224
  Klarinette, Geige & Percussion: woXey
  Bass: Basster
  Drums: SamHansen
  Tempo: 80 BPM 
  Klingt wie:Epic Metal
 48. Classical Jamtrack #64117
  Tasten: Liesching
  Gesang: KellsBells
  Drums: shumdrummer
  Bass: GlezBass
  Tempo: 80 BPM 
 49. Classical Jamtrack #89945
  Tasten: Lena Selan
  Drums: adu
  Bass: Basster
  Takt: 4/4 
  Tempo: 133 BPM 
 50. Classical Jamtrack #123767
  Tasten: MajorTom_III
  Drums: jaeusm
  Bass: eGiL
  Tempo: 75 BPM 
 51. Classical Jamtrack #130359
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Bass: Ernie440
  Klingt wie:Acoustic Guitar by Robjol
 52. Classical Jamtrack #43841
  Gitarre: ROBJOL
  Bass: AbhiCBass
  Tasten: jmrukkers
  Tasten: PaulBOwens
  Tasten: piper
  Tempo: 90 BPM 
  Klingt wie:Piper, classical, keys
 53. Classical Jamtrack #157263
  Tasten: Marcelo D
  Drums & Percussion: PJE
  Bass: khangurumc
  Takt: 6/8 
  Tempo: 160 BPM 
 54. Classical Jamtrack #74467
  Tasten: jmrukkers
  Bass: AndersAxel
  Harp: titi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
 55. Classical Jamtrack #195531
  Tasten: Marcelo D
  Bass: Ernie440
  Drums: PJE
  akustik Gitarre: Filo974
  Takt: 4/4 
  Tempo: 88 BPM 
 56. Classical Jamtrack #139572
  akustik Gitarre, akustik Gitarre & Bass: ARNOSOLO
  Harp: titi
  Takt: 6/8 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: A  major 
 57. Classical Jamtrack #178679
  akustik Gitarre: donsk
  Gitarre: FrankieJ
  Bass: Ernie440
  Tonart: E  major 
  Klingt wie:Acoustic and electric guitar jam
 58. Classical Jamtrack #179946
  Bass: jussef63
  Drums: WhiteDrum55
  Tasten: Marceys
  Takt: 4/4 
  Tempo: 93 BPM 
  Tonart: G minor 
 59. Classical Jamtrack #146487
  Gitarre: ARNOSOLO
  Gesang: JoshDexter
  Bass: Ernie440
  Drums: mpointon
  Takt: 3/4 
  Tempo: 65 BPM 
  Tonart: B  major 
 60. Classical Jamtrack #5314
  Gitarre & Gitarre: COSIMOROCK
  Drums: shumdrummer
  Bass: Bass-By-Face
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 61. Classical Jamtrack #51936
  Gitarre: ROBJOL
  Bass: Lizanderforu
  Gitarre: akethesnaker
 62. Classical Jamtrack #67735
  Tasten: Liesching
  Gesang: aleonz
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Bass: GlezBass
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 63. Classical Jamtrack #151276
  Bass: onorium
  Tempo: 80 BPM 
  Klingt wie:Medieval, celtic, ballad, relaxing,
 64. Classical Jamtrack #47364
  Gitarre: texasson
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: tullicbr
  Tempo: 90 BPM 
 65. Classical Jamtrack #148149
  andere Saiteninstr. & Drums: josepssv
  Bass: ericblom
  Tempo: 102 BPM 
 66. Classical Jamtrack #204752
  Gitarre & Percussion: Andri
  Bass: KaiPlan
  Takt: 4/4 
  Tempo: 50 BPM 
  Tonart: B minor 
 67. Classical Jamtrack #90366
  Tasten: Lena Selan
  Drums: adu
  Bass: Basster
  akustik Gitarre & Gitarre: Haffast
  Takt: 4/4 
  Tempo: 133 BPM 
 68. Classical Jamtrack #61177
  Tasten: GiLang
  Drums: rp3drums
  Gitarre: akethesnaker
  Bass: Molber
  Takt: 6/8 
  Tempo: 160 BPM 
 69. Classical Jamtrack #125522
  Tasten & Cello: donsk
  Bass: eGiL
  Tonart: C  major 
 70. Classical Jamtrack #88182
  Tasten: Marcelo D
  Bass: Ernie440
  Floete: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 88 BPM 
 71. Classical Jamtrack #149073
  Cello & 40 yrs old keyboar: Pexe
  Bass & Gitarre: jÜrGeN
  Drums: Bothen
  Klingt wie:Classical
 72. Classical Jamtrack #64133
  Cello: Pexe
  Bass: KaiPlan
 73. Classical Jamtrack #151444
  Bass: onorium
  Geige: Jypeka
  Tempo: 80 BPM 
  Klingt wie:Classique
 74. Classical Jamtrack #98605
  Cello: Pexe
  Bass: eGiL
 75. Classical Jamtrack #151385
  Bass: onorium
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
  Klingt wie:Medieval, celtic, ballad, relaxing,
 76. Classical Jamtrack #139551
  akustik Gitarre, akustik Gitarre & Bass: ARNOSOLO
  Takt: 6/8 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: A  major 
 77. Classical Jamtrack #35048
  Gitarre: ROBJOL
  Bass: AbhiCBass
  Tasten: jmrukkers
  Tasten: PaulBOwens
  Tempo: 90 BPM 
  Klingt wie:Mantovani
 78. Classical Jamtrack #33392
  Gitarre: ROBJOL
  Bass: AbhiCBass
  Klarinette: javisax
  Tempo: 90 BPM 
  Klingt wie:Javisax
 79. Classical Jamtrack #79550
  akustik Gitarre: Tofzegrit
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Cello: jamlady
  Gesang: marmotte
  Bass: KaiPlan
  Tempo: 80 BPM 
 80. Classical Jamtrack #151725
  Bass: onorium
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: E minor 
 81. Classical Jamtrack #10337
  Gitarre & Gitarre: COSIMOROCK
  Drums: shumdrummer
  Bass: tron12
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Klingt wie:We got a Garry moore type song
 82. Classical Jamtrack #96037
  Gitarre, akustik Gitarre, Gitarre, Drums & Bass: ARNOSOLO
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: E  major 
 83. Classical Jamtrack #123760
  Tasten: GiLang
  Drums: rp3drums
  Gitarre: akethesnaker
  Bass: Evilvince
  Gitarre: Haffast
  Takt: 6/8 
  Tempo: 160 BPM 
 84. Classical Jamtrack #123764
  Tasten: MajorTom_III
  Drums: jaeusm
  Bass: Evilvince
  Tempo: 75 BPM 
  Klingt wie:Classical
 85. Classical Jamtrack #156411
  akustik Gitarre, Cello & Tasten: donsk
  Bass: TheXBass
  Drums: jamlady
  Tempo: 140 BPM 
  Tonart: F  major 
 86. Classical Jamtrack #5745
  Gitarre: COSIMOROCK
  Drums: shumdrummer
  Bass: bassap
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Klingt wie:Classicrock
 87. Classical Jamtrack #93229
  akustik Gitarre, Bass, Cello, Strings Ensamble, Geige & Kontrabass: panpot
  Takt: 4/4 
  Tempo: 125 BPM 
  Tonart: G minor 
 88. Classical Jamtrack #63861
  Geige: Nonn
  Bass: petebass
  Floete: HiFiFlutes
  Takt: 3/4 
  Tempo: 112 BPM 
  Klingt wie:Native american style flute, bass, strings,
 89. Classical Jamtrack #96727
  akustik Gitarre: hartmut
  Bass & Drums: jÜrGeN
 90. Classical Jamtrack #85170
  Tasten: Marcelo D
  Bandoneon: bleymehl
  Bass: GlezBass
  Gitarre: Tofzegrit
  Takt: 4/4 
  Tempo: 88 BPM 
 91. Classical Jamtrack #148975
  Cello & 40 yrs old keyboar: Pexe
  Bass & Gitarre: jÜrGeN
 92. Classical Jamtrack #152274
  Bass: onorium
  akustik Gitarre: Offfocus
  Tempo: 105 BPM 
 93. Classical Jamtrack #105341
  Tasten: Marcelo D
  Bass: ChiavediFa
  Takt: 4/4 
  Tempo: 108 BPM 
  Klingt wie:Our Crystal Love (Bass add)
 94. Classical Jamtrack #41219
  Tasten: Lou Minn
  Bass: Basster
  Cello: PaulFellows
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Klingt wie:Cello music
 95. Classical Jamtrack #63977
  Cello: Pexe
  Gitarre: abuitremorem
  Bass: KaiPlan
 96. Classical Jamtrack #97066
  Tasten & Drums: heinzlet
  Gitarre: ivax
  Bass: Basster
  Takt: 6/8 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: B major 
 97. Classical Jamtrack #123664
  Tasten: GiLang
  Drums: rp3drums
  Gitarre: akethesnaker
  Bass: Evilvince
  Takt: 6/8 
  Tempo: 160 BPM 
  Klingt wie:Classical
 98. Classical Jamtrack #28986
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Gesang: GoD
  Bass: mandolodda
  Tempo: 118 BPM 
 99. Classical Jamtrack #163425
  Tasten & Drums: SamHansen
  Gesang: Major 3rd
  Bass: bassman78fr
  Takt: 4/4 
  Tempo: 148 BPM 
  Tonart: E minor 
 100. Classical Jamtrack #74505
  Tasten: jmrukkers
  Bass: AndersAxel
  Harp: titi
  Gesang: blumartini
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Klingt wie:Classical
wikiloops online jamsessions are brought to you with friendly support by:
Wade from New Zealand

"Wikiloops brings musicians from around the world to my home. How would we otherwise ever have the opportunity to play with all of these great musicians? "

wikiloops.com verwendet Cookies um Dir die beste Nutzererfahrung zu ermöglichen.
Lies mehr in unseren Datenschutzbestimmungen .