770 kostenlose Bass-only Classical Jamtracks gefunden:

770 Suchergebnisse:
Ergebnisse:
1 - 100 >
 1. Classical Jamtrack #195491
  Tasten: Marcelo D
  Bass: Ernie440
  Drums: PJE
  Takt: 4/4 
  Tempo: 88 BPM 
 2. Classical Jamtrack #211663
  Gitarre & Cello: ERWAN
  Bass: GlezBass
  Saxophon: Wade
  Gesang: AnneCozean
  Tempo: 84 BPM 
  Tonart: null major 
 3. Classical Jamtrack #146072
  Gitarre: ARNOSOLO
  Gesang: JoshDexter
  Bass: Ernie440
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 3/4 
  Tempo: 65 BPM 
  Tonart: B  major 
 4. Classical Jamtrack #167532
  Gitarre, akustik Gitarre & akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Geige: Jypeka
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: Ernie440
  Cello & akustik Gitarre: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 75 BPM 
  Tonart: A  major 
 5. Classical Jamtrack #182789
  Tasten: ArkRockStudio
  Drums: Demian
  Bass: GlezBass
 6. Classical Jamtrack #187948
  Drums, Tasten & Sequenzer: donsk
  Bass: Carpenter
  Tempo: 67 BPM 
  Tonart: Db major 
  Klingt wie:Film score
 7. Classical Jamtrack #179866
  Bass: jussef63
  Takt: 4/4 
  Tempo: 93 BPM 
 8. Classical Jamtrack #150678
  Gitarre & Cello: ERWAN
  Bass: GlezBass
  Tempo: 84 BPM 
  Tonart: E  major 
 9. Classical Jamtrack #85125
  Tasten: Marcelo D
  Bandoneon: bleymehl
  Bass: GlezBass
  Takt: 4/4 
  Tempo: 88 BPM 
 10. Classical Jamtrack #121781
  Tasten, Cello & Geige: Left081120
  Bass: onorium
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
  Tonart: C major 
 11. Classical Jamtrack #86659
  Tasten: Marcelo D
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 88 BPM 
  Klingt wie:Peixe piano composition, piano bass jam
 12. Classical Jamtrack #188673
  akustik Gitarre: Filo974
  Saxophon: SilverOne
  Bass: wjl
  Takt: 4/4 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Classical, guitars, sax, fretless bass
 13. Classical Jamtrack #152034
  Gitarre & Cello: ERWAN
  Bass: GlezBass
  Floete: CameAndWent4-20
  Tempo: 84 BPM 
  Tonart: E  major 
 14. Classical Jamtrack #154203
  Gitarre & Cello: ERWAN
  Bass: GlezBass
  Saxophon: Wade
  Tempo: 84 BPM 
  Tonart: E  major 
 15. Classical Jamtrack #151838
  Bass: onorium
  Sequenzer: ArkRockStudio
  Tempo: 80 BPM 
 16. Classical Jamtrack #146055
  Gitarre: ARNOSOLO
  Gesang: JoshDexter
  Bass: Ernie440
  Takt: 3/4 
  Tempo: 65 BPM 
  Tonart: B  major 
  Klingt wie:Josh Dexter song, acoustic guitar, bass
 17. Classical Jamtrack #188721
  akustik Gitarre: Filo974
  Saxophon: SilverOne
  Bass: wjl
  Drums: PJE
  Takt: 4/4 
  Tonart: A minor 
 18. Classical Jamtrack #146191
  Gitarre: ARNOSOLO
  Gesang: jÜrGeN
  Cello: ERWAN
  Bass: wjl
  Takt: 3/4 
  Tempo: 65 BPM 
  Tonart: B  major 
  Klingt wie:German, poem, Gedicht, ballad
 19. Classical Jamtrack #151461
  Bass: onorium
  Tempo: 105 BPM 
  Klingt wie:Medieval, celtic, magic, relaxing,
 20. Classical Jamtrack #159252
  Gitarre: Leftdaloops1019
  Bass: Ernie440
  Klingt wie:Mulching, gardens, free brewskis
 21. Classical Jamtrack #163446
  Tasten & Drums: SamHansen
  Bass: Vinsanity
  Takt: 4/4 
  Tempo: 148 BPM 
  Tonart: G major 
 22. Classical Jamtrack #128797
  Gitarre, akustik Gitarre & akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Geige: Jypeka
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 75 BPM 
  Tonart: A  major 
  Klingt wie:Rock symphony
 23. Classical Jamtrack #157263
  Tasten: Marcelo D
  Drums & Percussion: PJE
  Bass: khangurumc
  Takt: 6/8 
  Tempo: 160 BPM 
 24. Classical Jamtrack #126444
  Gitarre & Geige: Dmitry
  EWI: Pewi
  Bass: onorium
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
 25. Classical Jamtrack #30421
  Mixer: JohnKou
  Bass: Basster
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 26. Classical Jamtrack #138143
  Tasten: Marcelo D
  Gesang: aleonz
  Bass: eGiL
  Drums: PJE
  Takt: 4/4 
  Tempo: 88 BPM 
 27. Classical Jamtrack #182858
  Tasten: ArkRockStudio
  Drums: Demian
  Bass: GlezBass
  Saxophon: CameAndWent4-20
 28. Classical Jamtrack #33095
  Gitarre: ROBJOL
  Bass: AbhiCBass
  Tempo: 90 BPM 
 29. Classical Jamtrack #73094
  Tasten: MajorTom_III
  Drums: jaeusm
  Bass: Basster
  Tempo: 75 BPM 
 30. Classical Jamtrack #152075
  Bass: onorium
  Geige: Jypeka
  Gitarre: FrankieJ
  Drums: Melinos
  Tempo: 80 BPM 
  Klingt wie:Mediaeval, mistic
 31. Classical Jamtrack #146487
  Gitarre: ARNOSOLO
  Gesang: JoshDexter
  Bass: Ernie440
  Drums: mpointon
  Takt: 3/4 
  Tempo: 65 BPM 
  Tonart: B  major 
 32. Classical Jamtrack #178053
  Drums, Sequenzer & Tasten: donsk
  Gesang: Shi
  Bass: kmoon235
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: Gb minor 
  Klingt wie:Classical
 33. Classical Jamtrack #20959
  Tasten: Lena Selan
  Gitarre: akethesnaker
  Drums & Cello: jamlady
  Bass: KaiPlan
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 34. Classical Jamtrack #33096
  Gitarre: ROBJOL
  Bass: AbhiCBass
  Tasten: jmrukkers
  Tempo: 90 BPM 
 35. Classical Jamtrack #17516
  Tasten: Lou Minn
  Bass: Basster
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
 36. Classical Jamtrack #151276
  Bass: onorium
  Tempo: 80 BPM 
  Klingt wie:Medieval, celtic, ballad, relaxing,
 37. Classical Jamtrack #79224
  Klarinette, Geige & Percussion: woXey
  Bass: Basster
  Drums: SamHansen
  Tempo: 80 BPM 
  Klingt wie:Epic Metal
 38. Classical Jamtrack #139572
  akustik Gitarre, akustik Gitarre & Bass: ARNOSOLO
  Harp: titi
  Takt: 6/8 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: A  major 
 39. Classical Jamtrack #147949
  Bass: jussef63
  Sequenzer: ArkRockStudio
  Drums & Percussion: PJE
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 40. Classical Jamtrack #179946
  Bass: jussef63
  Drums: WhiteDrum55
  Tasten: Marceys
  Takt: 4/4 
  Tempo: 93 BPM 
  Tonart: G minor 
 41. Classical Jamtrack #128236
  Sequenzer: khangurumc
  Bass: GlezBass
  Takt: 6/8 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: A  major 
 42. Classical Jamtrack #13352
  Tasten: fillindia
  Sequenzer & Trompete: TomasFoe
  Bass: haddock
  Tempo: 96 BPM 
 43. Classical Jamtrack #166049
  Tasten & Cello: Liesching
  Bass & Gesang: jussef63
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: G major 
 44. Classical Jamtrack #64117
  Tasten: Liesching
  Gesang: KellsBells
  Drums: shumdrummer
  Bass: GlezBass
  Tempo: 80 BPM 
 45. Classical Jamtrack #123760
  Tasten: GiLang
  Drums: rp3drums
  Gitarre: akethesnaker
  Bass: Evilvince
  Gitarre: Haffast
  Takt: 6/8 
  Tempo: 160 BPM 
 46. Classical Jamtrack #123767
  Tasten: MajorTom_III
  Drums: jaeusm
  Bass: eGiL
  Tempo: 75 BPM 
 47. Classical Jamtrack #30878
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Cello: jamlady
  Bass: AbhiCBass
  Tempo: 88 BPM 
 48. Classical Jamtrack #74443
  Tasten: jmrukkers
  Bass: AndersAxel
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Klingt wie:Tender piano bass mellow misty
 49. Classical Jamtrack #198518
  Tasten & Gesang: moonchild
  Bass: KaiPlan
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: A minor 
 50. Classical Jamtrack #178679
  akustik Gitarre: donsk
  Gitarre: FrankieJ
  Bass: Ernie440
  Tonart: E  major 
  Klingt wie:Acoustic and electric guitar jam
 51. Classical Jamtrack #149073
  Cello & 40 yrs old keyboar: Pexe
  Bass & Gitarre: jÜrGeN
  Drums: Bothen
  Klingt wie:Classical
 52. Classical Jamtrack #43841
  Gitarre: ROBJOL
  Bass: AbhiCBass
  Tasten: jmrukkers
  Tasten: PaulBOwens
  Tasten: piper
  Tempo: 90 BPM 
  Klingt wie:Piper, classical, keys
 53. Classical Jamtrack #163888
  Gitarre & Gitarre: Leftdaloops1019
  Bass: eGiL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 101 BPM 
 54. Classical Jamtrack #74467
  Tasten: jmrukkers
  Bass: AndersAxel
  Harp: titi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
 55. Classical Jamtrack #90366
  Tasten: Lena Selan
  Drums: adu
  Bass: Basster
  akustik Gitarre & Gitarre: Haffast
  Takt: 4/4 
  Tempo: 133 BPM 
 56. Classical Jamtrack #151385
  Bass: onorium
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
  Klingt wie:Medieval, celtic, ballad, relaxing,
 57. Classical Jamtrack #156411
  akustik Gitarre, Cello & Tasten: donsk
  Bass: TheXBass
  Drums: jamlady
  Tempo: 140 BPM 
  Tonart: F  major 
 58. Classical Jamtrack #151444
  Bass: onorium
  Geige: Jypeka
  Tempo: 80 BPM 
  Klingt wie:Classique
 59. Classical Jamtrack #31191
  Gitarre: ROBJOL
  Cello: jamlady
  Bass: AbhiCBass
  Tempo: 87 BPM 
 60. Classical Jamtrack #51936
  Gitarre: ROBJOL
  Bass: Lizanderforu
  Gitarre: akethesnaker
 61. Classical Jamtrack #61177
  Tasten: GiLang
  Drums: rp3drums
  Gitarre: akethesnaker
  Bass: Molber
  Takt: 6/8 
  Tempo: 160 BPM 
 62. Classical Jamtrack #117533
  Sequenzer & Drums: Wikimark
  Bass: onorium
 63. Classical Jamtrack #115638
  akustik Gitarre & Tasten: ettore
  Drums: rp3drums
  Bass: Ernie440
  Tempo: 160 BPM 
  Tonart: E minor 
  Klingt wie:Ballad type jam
 64. Classical Jamtrack #54731
  Sequenzer: MajorTom_III
  Cello & Drums: jamlady
  Bass: petebass
  Tempo: 91 BPM 
 65. Classical Jamtrack #149906
  akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Bass: Ernie440
  Takt: 3/4 
  Tempo: 135 BPM 
  Tonart: E  major 
  Klingt wie:Classical music, Arno original, leaves
 66. Classical Jamtrack #64133
  Cello: Pexe
  Bass: KaiPlan
 67. Classical Jamtrack #67735
  Tasten: Liesching
  Gesang: aleonz
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Bass: GlezBass
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 68. Classical Jamtrack #113928
  Tasten: luzz
  Gesang: aleonz
  akustik Gitarre, Bass & Drums: Peterpingo
 69. Classical Jamtrack #171157
  akustik Gitarre: Tofzegrit
  Bass: PAPABLUES
  Tempo: 80 BPM 
  Klingt wie:Classical, guitar and fretless bass
 70. Classical Jamtrack #83242
  Tasten: JDF
  Saxophon: Fishinmissio
  Bass: allan1970
  Drums: Ezdrummer
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 71. Classical Jamtrack #47364
  Gitarre: texasson
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: tullicbr
  Tempo: 90 BPM 
 72. Classical Jamtrack #178100
  Drums, Sequenzer & Tasten: donsk
  Gesang: Shi
  Bass: patb
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: Gb minor 
 73. Classical Jamtrack #89945
  Tasten: Lena Selan
  Drums: adu
  Bass: Basster
  Takt: 4/4 
  Tempo: 133 BPM 
 74. Classical Jamtrack #79550
  akustik Gitarre: Tofzegrit
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Cello: jamlady
  Gesang: marmotte
  Bass: KaiPlan
  Tempo: 80 BPM 
 75. Classical Jamtrack #122280
  akustik Gitarre & Tasten: ettore
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: Ernie440
  Tempo: 160 BPM 
  Tonart: E minor 
  Klingt wie:Late late night jam.
 76. Classical Jamtrack #88182
  Tasten: Marcelo D
  Bass: Ernie440
  Floete: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 88 BPM 
 77. Classical Jamtrack #151725
  Bass: onorium
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: E minor 
 78. Classical Jamtrack #139551
  akustik Gitarre, akustik Gitarre & Bass: ARNOSOLO
  Takt: 6/8 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: A  major 
 79. Classical Jamtrack #36774
  akustik Gitarre: fanne
  Tasten & Sequenzer: Liesching
  Bass: DirtyHarry
 80. Classical Jamtrack #138400
  Tasten: Liesching
  Drums: PJE
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Bass: GlezBass
  Takt: 4/4 
  Tonart: E  major 
 81. Classical Jamtrack #5314
  Gitarre & Gitarre: COSIMOROCK
  Drums: shumdrummer
  Bass: Bass-By-Face
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 82. Classical Jamtrack #123664
  Tasten: GiLang
  Drums: rp3drums
  Gitarre: akethesnaker
  Bass: Evilvince
  Takt: 6/8 
  Tempo: 160 BPM 
  Klingt wie:Classical
 83. Classical Jamtrack #147388
  Cello & Geige: ARNOSOLO
  Bass: Evilvince
  Drums, Tasten, Cello & Geige: JeanPaul66
  Takt: 4/4 
  Tempo: 97 BPM 
  Tonart: A  major 
 84. Classical Jamtrack #93229
  akustik Gitarre, Bass, Cello, Strings Ensamble, Geige & Kontrabass: panpot
  Takt: 4/4 
  Tempo: 125 BPM 
  Tonart: G minor 
 85. Classical Jamtrack #62057
  Tasten: Liesching
  Saxophon: Fishinmissio
  Bass: KaiPlan
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 86. Classical Jamtrack #130359
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Bass: Ernie440
  Klingt wie:Acoustic Guitar by Robjol
 87. Classical Jamtrack #155641
  Bass: onorium
  Drums: Lenny Cowler
  Tempo: 105 BPM 
 88. Classical Jamtrack #105341
  Tasten: Marcelo D
  Bass: ChiavediFa
  Takt: 4/4 
  Tempo: 108 BPM 
  Klingt wie:Our Crystal Love (Bass add)
 89. Classical Jamtrack #97066
  Tasten & Drums: heinzlet
  Gitarre: ivax
  Bass: Basster
  Takt: 6/8 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: B major 
 90. Classical Jamtrack #152053
  Gitarre & Cello: ERWAN
  Bass: GlezBass
  Floete: CameAndWent4-20
  Gitarre: Tofzegrit
  Tempo: 84 BPM 
  Tonart: E  major 
  Klingt wie:Mellow, Hugs
 91. Classical Jamtrack #85170
  Tasten: Marcelo D
  Bandoneon: bleymehl
  Bass: GlezBass
  Gitarre: Tofzegrit
  Takt: 4/4 
  Tempo: 88 BPM 
 92. Classical Jamtrack #179930
  Bass: jussef63
  Drums: WhiteDrum55
  Takt: 4/4 
  Tempo: 93 BPM 
 93. Classical Jamtrack #69682
  Cello: Pexe
  Tasten: josepssv
  Floete, Percussion & Bass: ericblom
  Klingt wie:Ex classic
 94. Classical Jamtrack #63977
  Cello: Pexe
  Gitarre: abuitremorem
  Bass: KaiPlan
 95. Classical Jamtrack #67618
  Tasten: JDF
  Saxophon: Fishinmissio
  Bass: allan1970
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 96. Classical Jamtrack #91229
  Tasten: Hudson Kostah
  akustik Gitarre: RobM
  Bass: GlezBass
  Takt: 4/4 
  Tempo: 68 BPM 
 97. Classical Jamtrack #35048
  Gitarre: ROBJOL
  Bass: AbhiCBass
  Tasten: jmrukkers
  Tasten: PaulBOwens
  Tempo: 90 BPM 
  Klingt wie:Mantovani
 98. Classical Jamtrack #41219
  Tasten: Lou Minn
  Bass: Basster
  Cello: PaulFellows
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Klingt wie:Cello music
 99. Classical Jamtrack #96727
  akustik Gitarre: hartmut
  Bass & Drums: jÜrGeN
 100. Classical Jamtrack #96037
  Gitarre, akustik Gitarre, Gitarre, Drums & Bass: ARNOSOLO
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: E  major 

Tune in to wikiloops radio

wikiloops radio

Alben mit wikiloops Kollaborationen

 1. Opening
 2. Alte Weisen No.1
 3. Hammond In The House
 4. Wiki Divas with
 5. Guitar for Hugs
 6. Waterval
wikiloops online jamsessions are brought to you with friendly support by:
onewholeft

"Wikiloops is a must for ageing musicians like myself ! It has given me something to look forward to every day ! I have made may new great friends !"

wikiloops.com verwendet Cookies um Dir die beste Nutzererfahrung zu ermöglichen.
Lies mehr in unseren Datenschutzbestimmungen .