Home »Backing Tracks»Drums, Bass, Tasten, Saxophon und Gesang

369 kostenlose Tracks mit Drums, Bass, Tasten, Saxophon and Gesang gefunden:

369 Suchergebnisse:
Ergebnisse:
1 - 100 >
 1. Jazz-Rock Jamtrack #193847
  Drums, Bass & Tasten: DanDiplo
  Gesang: Shi
  Saxophon: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
  Tonart: G minor 
 2. BossaNova Jamtrack #165331
  Drums: irlenn
  Tasten: Stef
  Bass: jamlady
  Gesang & Saxophon: Fishinmissio
  Tasten: mrrockero
  Tempo: 117 BPM 
 3. Pop Jamtrack #142210
  Tasten: Marceys
  Gesang: moonchild
  Bass: GlezBass
  Drums: Lenny Cowler
  Saxophon: javisax
  Takt: 4/4 
  Tempo: 71 BPM 
  Tonart: D major 
  Klingt wie:Javisax, pop
 4. Blues Jamtrack #187439
  Drums: mpointon
  Bass: docnat
  Tasten: Marceys
  Gesang: moonchild
  Saxophon: laurentsax
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: null major 
  Klingt wie:Blues, horns, big band
 5. Jazz Jamtrack #186117
  akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Tasten: Marceys
  Saxophon: laurentsax
  Bass: khangurumc
  Drums: WhiteDrum55
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 6. Rock Jamtrack #97004
  Tasten: Simonymous
  Drums: Bothen
  Bass: PaulBOwens
  Saxophon: jmrukkers
  Gesang: gwailoah
  Takt: 4/4 
  Tempo: 168 BPM 
  Klingt wie:Chuck Berry, Country Joe, Little Richard
 7. Jazz-Rock Jamtrack #193928
  Drums, Bass & Tasten: DanDiplo
  Gesang: Shi
  Saxophon: Pewi
  Gitarre: OliVBee
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
  Tonart: G minor 
 8. Jazz Jamtrack #186504
  akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Tasten: Marceys
  Saxophon: laurentsax
  Bass: khangurumc
  Drums & Mixer: WhiteDrum55
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: null major 
 9. Pop Jamtrack #90253
  Tasten: Marceys
  Gesang: aleonz
  Saxophon: Fishinmissio
  Bass: Woodstock
  Drums: mpointon
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 10. Blues Jamtrack #134502
  Gitarre: frenzie
  Saxophon: Wade
  Drums: Lenny Cowler
  Tasten: Stef
  Bass: Ernie440
  Gesang: gwailoah
  Klingt wie:Boogie, rhythm and blues, Dr Feelgood
 11. Pop Jamtrack #68281
  Tasten: Marceys
  Gesang: aleonz
  Saxophon: Fishinmissio
  Bass: GlezBass
  Drums: mpointon
  Takt: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
 12. Funk Jamtrack #152229
  Drums, Tasten & Gesang: Zamzam
  Saxophon: Fishinmissio
  Bass: KaiPlan
  Takt: 4/4 
  Tempo: 93 BPM 
 13. Pop Jamtrack #128955
  akustik Gitarre: Balfo
  Gesang: Johnnievocal
  Drums: rp3drums
  Bass: thegamusic
  Tasten: jamlady
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
 14. Pop Jamtrack #101815
  Bass, Drums & Tasten: MajorTom_III
  Gesang: Shi
  Gitarre & Sequenzer: Peterpingo
  Saxophon: Fishinmissio
  Tempo: 100 BPM 
 15. Blues Jamtrack #40185
  Gesang, Drums & Bass: DannyK
  Tasten & Saxophon: jmrukkers
  Takt: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
  Klingt wie:Tenor, yts-23, metalite
 16. Pop Jamtrack #116799
  Drums, Tasten, Geige & Saxophon: nadrek
  Gesang: aleonz
  Bass: GlezBass
  Takt: 6/8 
  Tempo: 83 BPM 
  Tonart: A major 
 17. Funk Jamtrack #76536
  Drums: Dafunkydrummer
  Tasten: Marceys
  Gesang: aleonz
  Saxophon: javisax
  Bass: GlezBass
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 18. Funk Jamtrack #141172
  Drums: Baer
  Tasten: Marceys
  Gesang: moonchild
  Bass: khangurumc
  Saxophon: Itocpogo
  Takt: 4/4 
  Tonart: E minor 
  Klingt wie:Jazz, Jazz, Jazz, sax
 19. Pop Jamtrack #33533
  Drums: Dafunkydrummer
  Tasten & Gesang: Marceys
  Bass: GlezBass
  Saxophon: javisax
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Klingt wie:Javisax
 20. Pop Jamtrack #33954
  Drums: Baer
  Bass: FunkT
  Gesang: AnneCozean
  Tasten & Saxophon: jmrukkers
  Takt: 4/4 
  Tempo: 210 BPM 
  Klingt wie:TS, Malerne
 21. HipHop Jamtrack #44347
  Tasten, Bass & Drums: khalibeatz
  Gesang: consmupa
  Saxophon: Fishinmissio
  Tempo: 89 BPM 
 22. Funk Jamtrack #133746
  Tasten: Marceys
  Drums: mpointon
  Gitarre, Trompete & Saxophon: Toshinho
  Bass: Ernie440
  Gesang: gwailoah
  Takt: 4/4 
  Tempo: 126 BPM 
  Tonart: Eb major 
  Klingt wie:Jazz, Funk, Horns, White Boy
 23. Samba Jamtrack #143822
  akustik Gitarre, Tasten & Gesang: ettore
  Drums: timp
  Bass: bassman78fr
  Saxophon: Fishinmissio
  Tempo: 174 BPM 
  Tonart: A minor 
 24. Blues Jamtrack #88157
  Drums: Baer
  Tasten: Marceys
  Bass: Rickplayer
  Harp: gnoerreby
  Saxophon: jmrukkers
  Gesang: gwailoah
  Tempo: 112 BPM 
  Klingt wie:Chicago, Boogie, Stomp, Shout, Jesus
 25. Pop Jamtrack #85686
  Drums: Dafunkydrummer
  Tasten & Gesang: Marceys
  Bass: GlezBass
  Gesang: aleonz
  Saxophon: waltersism
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Klingt wie:David Sanborn
 26. Blues Jamtrack #44795
  Sequenzer: Tofzegrit
  Drums: mpointon
  Tasten: Marceys
  Bass: mulambo
  Gesang: aleonz
  Saxophon: lionelhenr
  Tempo: 70 BPM 
  Klingt wie:Thanks mate, , ;)
 27. Rock Jamtrack #152934
  Gitarre: akethesnaker
  Tasten: Wikimark
  Bass: Zapfool
  Drums: timp
  Saxophon: jmrukkers
  Gesang: solozolo
  Takt: 2/4 
  Tonart: D minor 
 28. Reggae Jamtrack #35489
  Drums: Dafunkydrummer
  Bass: mbiegun
  Tasten: Marceys
  Tasten: jmrukkers
  Gesang: gwailoah
  Saxophon: lionelhenr
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
 29. Funk Jamtrack #127836
  Drums: Dafunkydrummer
  Tasten: Marceys
  Gesang: aleonz
  Bass: GlezBass
  Saxophon: anon418
  Gitarre: StJray
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Tonart: D minor 
 30. Pop Jamtrack #86854
  Drums, Bass & Tasten: MalCo
  Saxophon: Fishinmissio
  Gesang: Uloisius
  Gesang: Marceys
  Takt: 4/4 
  Tempo: 75 BPM 
 31. Blues Jamtrack #105491
  Tasten: Rickplayer
  Gesang: Shi
  Drums: drumkrall
  Bass: GlezBass
  Saxophon: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 32. World Jamtrack #119405
  Drums, Floete & Sequenzer: Pawlik
  Bass: jamlady
  Saxophon: Fishinmissio
  Gesang: Dadinator
  Tasten & Sequenzer: ArkRockStudio
 33. Pop Jamtrack #26377
  Drums: Dafunkydrummer
  Tasten & Gesang: Marceys
  Bass: GlezBass
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
 34. Blues Jamtrack #170835
  Banjo: Balfo
  Tasten: Stef
  Gesang: AKchen
  Saxophon: Pewi
  Drums: Bothen
  Bass: magirtiko
  Takt: 4/4 
  Tempo: 109 BPM 
  Tonart: Bb major 
  Klingt wie:Walking Bass, New Orleans
 35. Blues Jamtrack #161961
  Bass, Drums, Tasten & Gesang: Telemetry
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: F  major 
 36. Blues Jamtrack #38225
  Tasten: Priscilla
  Drums: MrAdamOnDrums
  Bass: jmrukkers
  Gesang: Telemetry
  Saxophon: Fishinmissio
  Tempo: 88 BPM 
  Tonart: Ab major 
 37. BossaNova Jamtrack #168146
  Drums: irlenn
  Tasten: PianomanHL
  Gesang: moonchild
  Bass: jussef63
  Saxophon: Itocpogo
  Tempo: 117 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Jazz, Latin, sax
 38. Blues Jamtrack #100691
  Gesang & Tasten: slin
  Bass: Ernie440
  Saxophon: Pewi
  Drums: Bothen
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Klingt wie:Blues
 39. Pop Jamtrack #112940
  Drums, Bass, Tasten, Mixer & Saxophon: Larzan
  Gitarre: Tofzegrit
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: A minor 
 40. HipHop Jamtrack #193204
  Drums & Tasten: ecsponger
  Gitarre: Tofzegrit
  Gesang & Gitarre: Filo974
  Bass: Carpenter
  Gitarre: Stayn
  Saxophon: Sagiba
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Summer in france
 41. Funk Jamtrack #34103
  Drums: Zamzam
  Tasten: Marceys
  Bass: bigmac9137
  Gesang: Shi
  Saxophon & Saxophon: javisax
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Klingt wie:Javisax, pop
 42. Jazz-Rock Jamtrack #141482
  Drums, Percussion & Tasten: WHITEPONGO
  Bass: Woodstock
  Saxophon: Pewi
  Tasten: PaulTreff
  Gesang: BuzzBomber
  Tempo: 90 BPM 
  Klingt wie:Beer for breakfast
 43. Blues Jamtrack #177253
  Drums: mpointon
  Bass: docnat
  Tasten: Marceys
  Gesang: moonchild
  Saxophon: Itocpogo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Klingt wie:Jazz, Swing, sax
 44. HipHop Jamtrack #48151
  Drums & Gesang: aleonz
  Drums, Bass & Tasten: Nadeem
  Gitarre: Tofzegrit
  Saxophon: lionelhenr
  Tempo: 70 BPM 
 45. Pop Jamtrack #85689
  Drums: Dafunkydrummer
  Tasten & Gesang: Marceys
  Bass: GlezBass
  Gesang: aleonz
  Saxophon: waltersism
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Klingt wie:David Sanborn
 46. Reggae Jamtrack #118687
  Drums, Tasten & Percussion: GuitarPlyr
  Gitarre: ivax
  Bass: petebass
  Saxophon: Itocpogo
  Gesang: Dadinator
  Takt: 4/4 
  Tempo: 78 BPM 
 47. Rock Jamtrack #57693
  Gitarre, Tasten & Drums: OliVBee
  Gesang: marmotte
  Saxophon: Milachica
  Bass: Alby
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:Alby, Milachica, Marmotte, OliVBee
 48. Blues Jamtrack #67402
  Tasten: KD
  Saxophon: Fishinmissio
  Bass: jmrukkers
  Drums: GoneUser_200920
  Gesang: gwailoah
  Klingt wie:Boogie, blues, Chicago, bar room,
 49. Electronic Jamtrack #110895
  Bass, Drums & Tasten: Guitarrockr
  Saxophon, Gesang & Tasten: Wikimark
  Bass: freu
 50. Funk Jamtrack #26894
  Drums: MrAdamOnDrums
  Tasten: Marceys
  Gesang: Shi
  Bass: alexj
  Saxophon: jmrukkers
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Klingt wie:Alto
 51. Pop Jamtrack #112779
  Drums, Bass & Tasten: Larzan
  Saxophon & Gesang: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: A minor 
 52. Blues Jamtrack #43905
  Bass, Drums & Tasten: SlonMusic
  Gesang: Uloisius
  Tasten: Marceys
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 6/8 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: A major 
 53. Jazz Jamtrack #11379
  Tasten: hurzel
  Gesang: Shi
  Bass: haddock
  akustik Gitarre: OliVBee
  Drums: Dafunkydrummer
  Saxophon: reiko
  Takt: 6/8 
  Tempo: 156 BPM 
 54. Pop Jamtrack #86955
  Drums, Bass & Tasten: MalCo
  Saxophon: Fishinmissio
  Gesang & Gesang: Uloisius
  Gesang: Marceys
  Takt: 4/4 
  Tempo: 75 BPM 
  Klingt wie:Weihnachten, Christmas, Navidad, Noël, Natal
 55. Reggae Jamtrack #35077
  Drums: Baer
  akustik Gitarre: Rich
  Bass: belzebass
  Gesang: Shi
  Tasten: jmrukkers
  Saxophon: lionelhenr
  Takt: 4/4 
  Tempo: 114 BPM 
 56. Jazz Jamtrack #44711
  Sequenzer & Drums: RichyH
  Bass: alexj
  Tasten: Marceys
  Gesang: aleonz
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
 57. Jazz Jamtrack #66480
  Tasten & Drums: axeljr
  Tasten: Marceys
  Gesang: aleonz
  Bass: GlezBass
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 61 BPM 
 58. Funk Jamtrack #130990
  Drums: Zamzam
  Tasten: Marceys
  Gesang: Shi
  Saxophon: Fishinmissio
  Bass: bassman78fr
  Tempo: 98 BPM 
 59. BossaNova Jamtrack #95700
  Tasten: moonchild
  Gesang: Uloisius
  Mixer, Bass & Drums: GlezBass
  Saxophon: Pit Brett
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: C major 
 60. HipHop Jamtrack #142153
  Tasten & Gesang: moonchild
  Drums: panpot
  Bass: GlezBass
  Saxophon: Itocpogo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 104 BPM 
  Tonart:  minor 
  Klingt wie:Jazz, Fusion, sax
 61. Pop Jamtrack #78003
  Drums: Dafunkydrummer
  Tasten: Stef
  Saxophon: Wade
  Bass: KaiPlan
  Gesang: AKchen
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
 62. Electronic Jamtrack #40870
  Bass, Drums & Tasten: Guitarrockr
  Saxophon & Gesang: Wikimark
  Bass: freu
  Klingt wie:Lost, sad,
 63. Funk Jamtrack #58145
  Gitarre: kennyadry
  Drums: mpointon
  Bass: dimeomax
  Gesang: aleonz
  Tasten: Marceys
  Saxophon: lionelhenr
  Takt: 4/4 
  Tempo: 122 BPM 
 64. Pop Jamtrack #124718
  Drums, Tasten, Geige, Saxophon & Mixer: nadrek
  Gesang: aleonz
  Bass: GlezBass
  Takt: 6/8 
  Tempo: 83 BPM 
  Tonart: A major 
  Klingt wie:Pop power ballad
 65. Rock Jamtrack #56718
  Gitarre: Tofzegrit
  Tasten: Marceys
  Gesang: aleonz
  Drums: Jazzy
  Bass: GlezBass
  Saxophon: lionelhenr
  Takt: 4/4 
  Tempo: 109 BPM 
 66. Pop Jamtrack #87728
  Tasten: Marceys
  Gesang: aleonz
  Saxophon: Fishinmissio
  Bass: Woodstock
  Drums: 2underpar
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 67. BossaNova Jamtrack #52041
  akustik Gitarre, Bass & Drums: SlonMusic
  Gesang: aleonz
  Saxophon: Fishinmissio
  Tasten: zacharyBennoui
  Takt: 4/4 
  Tempo: 102 BPM 
  Tonart: G minor 
 68. Jazz Jamtrack #38023
  Drums, Tasten & Bass: Zamzam
  Gesang: Marceys
  Gesang: piper
  Bass: KaiPlan
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 98 BPM 
 69. Pop Jamtrack #23299
  Drums: SlonMusic
  Tasten: Marceys
  Bass: alexj
  Gesang: MajorTom_III
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 75 BPM 
 70. Electronic Jamtrack #60852
  Drums, Bass & Tasten: Tofzegrit
  Saxophon: Wade
  Gesang: AKchen
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 71. Blues Jamtrack #37847
  akustik Gitarre: akethesnaker
  Gesang: Damon77
  Bass, Tasten & Saxophon: cschlote
  Drums: pit1966
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: A major 
 72. Pop Jamtrack #95850
  Tasten: Marceys
  Gesang: aleonz
  Saxophon: Fishinmissio
  Bass: Woodstock
  Drums: Melinos
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Klingt wie:Swing
 73. Pop Jamtrack #145694
  Gesang: DrStrgeglv
  Bass & Bass: onorium
  Drums: Demian
  Saxophon: Fishinmissio
  Mixer & Tasten: ArieHeart
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: C minor 
  Klingt wie:Jazz, New Wave,
 74. Pop Jamtrack #95775
  Drums: Dafunkydrummer
  Tasten: Stef
  Gesang: JDF
  Saxophon: jmrukkers
  Bass: kapone120
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: C major 
 75. Funk Jamtrack #32960
  Drums: Zamzam
  Tasten: Marceys
  Gesang: Shi
  Saxophon: Fishinmissio
  Bass: ivanholmes
  Tempo: 98 BPM 
 76. Funk Jamtrack #126879
  Drums: Dafunkydrummer
  Tasten: Marceys
  Gesang: aleonz
  Bass: GlezBass
  Saxophon: anon418
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Tonart: D minor 
 77. Pop Jamtrack #77404
  Drums: Dafunkydrummer
  Tasten: Stef
  Gesang: aleonz
  Bass: GlezBass
  Saxophon: Pit Brett
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Klingt wie:Ballad
 78. Jazz Jamtrack #81930
  Drums: FrankieJ
  Tasten & Gesang: Marceys
  Bass: Molber
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 160 BPM 
 79. Jazz Jamtrack #44692
  Bass: Alex Sarikov
  Drums: Jaymny
  Tasten: Marceys
  Gesang: aleonz
  Saxophon: consmupa
  Takt: 4/4 
  Tempo: 135 BPM 
 80. Jazz Jamtrack #121021
  Tasten: hurzel
  Gesang: moonchild
  Drums: jÜrGeN
  Bass: eGiL
  Trompete, Posaune & Saxophon: nadrek
  Takt: 6/8 
  Tempo: 156 BPM 
  Tonart: F minor 
  Klingt wie:Big band
 81. Rock Jamtrack #37916
  Gitarre: Psycho
  Drums: mpointon
  Bass: docnat
  Tasten & Saxophon: jmrukkers
  Gesang: AKchen
  Takt: 4/4 
  Tempo: 140 BPM 
  Tonart: C major 
  Klingt wie:Tenor, yts-23, metalite
 82. Funk Jamtrack #59542
  Drums: mpointon
  Bass: dimeomax
  Tasten & Gesang: Marceys
  Saxophon: lionelhenr
  Takt: 4/4 
  Tempo: 109 BPM 
 83. Electronic Jamtrack #60870
  Drums, Bass & Tasten: Tofzegrit
  Saxophon: Wade
  Gesang: AKchen
  Gesang: MajorTom_III
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 84. Pop Jamtrack #131083
  Gesang: pkliesch
  Drums, Bass & Tasten: Nadeem
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 65 BPM 
  Tonart: A major 
 85. Jazz Jamtrack #107529
  Drums: ERWAN
  Tasten & Gesang: Marceys
  Bass: dimeomax
  Saxophon: lionelhenr
  Takt: 4/4 
  Tempo: 92 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Chorus on the Bridge
 86. Jazz Jamtrack #52459
  Tasten: hurzel
  Gesang: Shi
  Bass: haddock
  akustik Gitarre: OliVBee
  Drums: Dafunkydrummer
  Saxophon: sdmaudio
  Takt: 6/8 
  Tempo: 156 BPM 
  Klingt wie:Sax, saxophone, slow jazz
 87. Jazz-Rock Jamtrack #13480
  Tasten: hurzel
  Gesang: Shi
  Bass: haddock
  Drums: MrAdamOnDrums
  Sequenzer & Saxophon: francisco al
  Takt: 6/8 
  Tempo: 122 BPM 
  Klingt wie:Careless Whisper by George Michael - Alto sax cover,
 88. Country Jamtrack #194753
  Gitarre: JodyTripp
  Gesang: Shi
  Bass: wjl
  Drums: Demian
  Saxophon, Tasten & Mixer: FLOWARD
  Tonart: G minor 
 89. Blues Jamtrack #53455
  Drums: FRANK2654
  Bass: Keiton
  Tasten & Saxophon: jmrukkers
  Gesang: blumartini
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Klingt wie:Blues, pop, rock
 90. Blues Jamtrack #107782
  Gesang: Shi
  akustik Gitarre, Bass & Drums: Balfo
  Saxophon: Wade
  Tasten: Stef
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
 91. Jazz-Rock Jamtrack #81051
  Tasten, Drums, Bass, Drums, Tasten, Drums, Tasten & Gesang: piper
  Bass: GlezBass
  Saxophon: Fishinmissio
  Tempo: 69 BPM 
 92. Pop Jamtrack #68741
  Gesang & Tasten: aleonz
  Saxophon: Fishinmissio
  Drums: Mike_66
  Mixer & Bass: slynch1967
  Tempo: 60 BPM 
  Klingt wie:Love ballad
 93. Rock Jamtrack #101610
  Tasten: Simonymous
  Drums: Bothen
  Bass: PaulBOwens
  Saxophon: jmrukkers
  Gesang: gwailoah
  Gitarre & Mixer: Toshinho
  Takt: 4/4 
  Tempo: 168 BPM 
  Klingt wie:Rock , Blues
 94. Pop Jamtrack #39969
  Drums: Dafunkydrummer
  Bass: belzebass
  Gesang & Saxophon: piper
  Tasten: R1772
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Klingt wie:Piper, Pop, electronic sax
 95. Jazz Jamtrack #12788
  Drums: Neddings
  akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Saxophon: reiko
  Tasten: hurzel
  Bass: Pav
  Takt: 4/4 
  Tempo: 67 BPM 
 96. Blues Jamtrack #152146
  Drums & Tasten: ArkRockStudio
  Gesang: Hesgone119
  Gitarre: Don_T
  Saxophon: PaulTreff
  Bass: kmoon235
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Klingt wie:Jazzy blues
 97. Jazz Jamtrack #121250
  Tasten: hurzel
  Gesang: moonchild
  Drums: jÜrGeN
  Bass: eGiL
  Trompete, Posaune, Saxophon & Mixer: nadrek
  Takt: 6/8 
  Tempo: 156 BPM 
  Tonart: F minor 
  Klingt wie:Big band
 98. Blues Jamtrack #114239
  Drums, Bass, Tasten & Gesang: ALawrence1
  Saxophon: Fishinmissio
  Tempo: 79 BPM 
  Tonart: E  major 
 99. Jazz Jamtrack #66966
  Drums, Bass & Tasten: Mike_66
  Saxophon: DaDumps
  Gesang: Uloisius
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 100. Pop Jamtrack #85691
  Drums: Dafunkydrummer
  Tasten & Gesang: Marceys
  Bass: GlezBass
  Gesang: aleonz
  Saxophon: waltersism
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Klingt wie:David Sanborn

Tune in to wikiloops radio

wikiloops radio

Alben mit wikiloops Kollaborationen

 1. Relativitys Picks Vol.1
 2. School Bus Diaries
 3. spoken words
 4. Da Bluez Bandit!
 5. moll
 6. sing some 5
wikiloops online jamsessions are brought to you with friendly support by:
AKchen from Germany

"so happy about ... thank you wikiloops & all those fantatstic musicians here"

wikiloops.com verwendet Cookies um Dir die beste Nutzererfahrung zu ermöglichen.
Lies mehr in unseren Datenschutzbestimmungen .