512 kostenlose Bass-only Metal Jamtracks gefunden:

512 Suchergebnisse:
Ergebnisse:
1 - 100 >
 1. Metal Jamtrack #144774
  Mixer: Exmore
  Gesang: DrStrgeglv
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 117 BPM 
  Tonart: D  major 
  Klingt wie:Metal rock
 2. Metal Jamtrack #126544
  Drums: TheMechanic
  Gitarre: ivax
  Gesang & Bass: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 155 BPM 
 3. Metal Jamtrack #168106
  Mixer & Gitarre: Exmore
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: Ernie440
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 116 BPM 
  Tonart: D  major 
 4. Metal Jamtrack #144785
  Mixer: Exmore
  Gesang: DrStrgeglv
  Bass: Ernie440
  Gitarre: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 117 BPM 
  Tonart: D  major 
 5. Metal Jamtrack #135415
  Gitarre, Bass, Drums, Gitarre & Bass: Exmore
  Drums: shumdrummer
  Gesang: Herman420
  Takt: 4/4 
  Tempo: 175 BPM 
 6. Metal Jamtrack #145607
  Mixer: Exmore
  Gesang: DrStrgeglv
  Bass: Ernie440
  Sequenzer: ArieHeart
  Takt: 4/4 
  Tempo: 117 BPM 
  Tonart: D  minor 
  Klingt wie:Metal, Hard'n'Heavy,
 7. Metal Jamtrack #123893
  Drums, Bass, Gitarre & Gitarre: Exmore
  Gesang: DrStrgeglv
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Klingt wie:Maiden
 8. Metal Jamtrack #129171
  Gitarre, Gitarre & Gitarre: ARNOSOLO
  Bass: TheXBass
  Geige: Lumy
  Gesang: Dadinator
  Takt: 4/4 
  Tempo: 174 BPM 
  Tonart: C  major 
 9. Metal Jamtrack #171368
  Gitarre: fblack
  Bass: mortheol
  Mixer, Drums & Gitarre: ivax
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: D minor 
 10. Metal Jamtrack #124137
  Drums, Bass, Gitarre & Gitarre: Exmore
  Drums: shumdrummer
  Bass: Evilvince
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
 11. Metal Jamtrack #146883
  Mixer: Exmore
  Gesang: DrStrgeglv
  Bass: Ernie440
  Sequenzer: ArieHeart
  Gitarre: Major 3rd
  Takt: 4/4 
  Tempo: 117 BPM 
  Tonart: D  minor 
 12. Metal Jamtrack #176766
  Drums: Neca
  Gitarre: Reaper421
  Gitarre: SupJax
  Bass: Major 3rd
  Tasten: Wikimark
  Gesang: CrowzValle
  Takt: 4/4 
  Tempo: 96 BPM 
  Klingt wie:Scarecrosis, Psychotic Metal
 13. Metal Jamtrack #133982
  Drums: shumdrummer
  Gitarre & Gitarre: PeterVeillon
  Bass: Evilvince
  Gesang: KMstar
  Tempo: 152 BPM 
  Klingt wie:Maiden, NWOBHM, Heavy Metal
 14. Metal Jamtrack #130094
  Sequenzer & Sequenzer: Mikebanez
  Gesang: Dadinator
  Bass: Jolux
  Takt: 4/4 
  Tempo: 134 BPM 
  Tonart: C  major 
 15. Metal Jamtrack #143498
  Drums: Mika Tohve
  Gitarre & Gitarre: JEF29730
  Bass: onorium
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 169 BPM 
 16. Metal Jamtrack #180577
  Gitarre: YoWild
  Drums: shumdrummer
  Bass: DannyK
  Gesang: CrowzValle
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
  Tonart: E minor 
  Klingt wie:Metalcore melodic death metal
 17. Metal Jamtrack #142655
  Drums: rp3drums
  Gitarre: JEF29730
  Bass: Ernie440
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 124 BPM 
 18. Metal Jamtrack #140166
  Gitarre, Bass, Drums, Gitarre & Bass: Exmore
  Drums: shumdrummer
  Gesang: Herman420
  Gitarre: Major 3rd
  Takt: 4/4 
  Tempo: 175 BPM 
  Klingt wie:Metal
 19. Metal Jamtrack #157674
  Gitarre & Gitarre: ARNOSOLO
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: Ernie440
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: E  major 
 20. Metal Jamtrack #109723
  Gitarre & Drums: Fabricio L
  Bass: eGiL
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: F  major 
 21. Metal Jamtrack #147310
  Gitarre & Gitarre: ARNOSOLO
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: JEF29730
  Gesang: Major 3rd
  Takt: 3/4 
  Tempo: 170 BPM 
  Tonart: Db  major 
 22. Metal Jamtrack #135729
  Gitarre: Koldov
  Gesang: KellsBells
  Drums: shumdrummer
  Gitarre: Haffast
  Bass: KMstar
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: A minor 
 23. Metal Jamtrack #171105
  Bass, Drums & Gitarre: Buran70
  Bass: Aurora
  Gesang: Herman420
 24. Metal Jamtrack #59927
  Gitarre: YoWild
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: mulambo
  Gesang: Uloisius
  Takt: 4/4 
  Tempo: 150 BPM 
 25. Metal Jamtrack #153503
  Drums: Neca
  Gitarre, Gesang, Bass & Mixer: Major 3rd
  Takt: 4/4 
  Tempo: 115 BPM 
  Klingt wie:Hard Rock, Metal,
 26. Metal Jamtrack #151232
  Mixer: Exmore
  Gesang & Mixer: DrStrgeglv
  Bass: Ernie440
  Sequenzer: ArieHeart
  Takt: 4/4 
  Tempo: 117 BPM 
  Tonart: D  minor 
  Klingt wie:Melodic Metal Bala
 27. Metal Jamtrack #67956
  Gitarre: James doo
  Bass: Basster
  Gesang: Herman420
  Takt: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
 28. Metal Jamtrack #145939
  Gitarre & Drums: Major 3rd
  Bass: Ernie440
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 101 BPM 
  Tonart: A  major 
 29. Metal Jamtrack #123926
  Drums, Bass, Gitarre & Gitarre: Exmore
  Gesang: DrStrgeglv
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Klingt wie:Harmed Robbery Metal Song
 30. Metal Jamtrack #132557
  Gitarre, Drums & Bass: James doo
  Gesang: KellsBells
  Takt: 4/4 
  Tempo: 150 BPM 
  Klingt wie:Kells, Shumdrummer, James Doo, Metal
 31. Metal Jamtrack #63828
  Gitarre: YoWild
  Gesang: KellsBells
  Bass: nuno1959
  Takt: 4/4 
  Tempo: 160 BPM 
 32. Metal Jamtrack #123928
  Drums, Bass, Gitarre & Gitarre: Exmore
  Gesang: DrStrgeglv
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: eGiL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
 33. Metal Jamtrack #170266
  Gitarre: WHITEPONGO
  Drums: Lenny Cowler
  Gitarre & Bass: JEF29730
  Gesang: axenvocs
  Tempo: 126 BPM 
 34. Metal Jamtrack #62024
  Gitarre: WHITEPONGO
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: Evilvince
  Gesang: Uloisius
  Tempo: 140 BPM 
 35. Metal Jamtrack #110595
  Bass, Gitarre, Drums & Gitarre: Exmore
  Drums: shumdrummer
  Gesang: shayshau
  Takt: 4/4 
  Tempo: 185 BPM 
  Klingt wie:Metal, Death metal, Scream
 36. Metal Jamtrack #166685
  Gesang & Gitarre: metaled
  Drums: shumdrummer
  Bass: Ernie440
  Tempo: 120 BPM 
  Klingt wie:1776, 4th of July
 37. Metal Jamtrack #128285
  Drums: Lenny Cowler
  Gitarre & Gitarre: ivax
  Gesang: axenvocs
  Bass: onorium
  Takt: 4/4 
  Tempo: 150 BPM 
 38. Metal Jamtrack #123316
  Drums: Mika Tohve
  Gitarre: ivax
  Bass: Evilvince
  Gitarre: Haffast
  Gesang: KMstar
 39. Metal Jamtrack #136303
  Gitarre: adu
  Drums: rp3drums
  Bass: Ernie440
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 140 BPM 
  Tonart: D major 
 40. Metal Jamtrack #129185
  Gitarre, Gitarre & Gitarre: ARNOSOLO
  Bass: TheXBass
  Geige: Lumy
  Gesang: Dadinator
  Drums: WhiteDrum55
  Takt: 4/4 
  Tempo: 174 BPM 
  Tonart: C  major 
 41. Metal Jamtrack #113351
  Gitarre: catruett13
  Drums: shumdrummer
  Bass: Evilvince
  Gesang: Drfrozen
  Takt: 4/4 
  Tempo: 125 BPM 
  Tonart: null major 
 42. Metal Jamtrack #141577
  Gitarre: Fabricio L
  Drums: timp
  Bass: Evilvince
  Gitarre: SupJax
  Gesang: BuzzBomber
  Tonart: B  major 
  Klingt wie:Metaphorical mushroom philosophy
 43. Metal Jamtrack #185967
  Mixer & Gitarre: Exmore
  Drums: Mika Tohve
  Bass: Mikebanez
  Gesang: GBD
  Tempo: 130 BPM 
  Tonart: C  major 
  Klingt wie:Metal, Metal Poem, Spooky
 44. Metal Jamtrack #126556
  Drums, Gitarre & Bass: Fabricio L
  Gesang & Gitarre: axenvocs
  Tempo: 85 BPM 
  Tonart: G major 
 45. Metal Jamtrack #108640
  Drums: Mika Tohve
  Gitarre: GreenDog
  Gitarre: ivax
  Bass: KMstar
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tonart: Gb  major 
 46. Metal Jamtrack #171002
  Mixer, Gitarre & Mixer: Exmore
  Drums: Mika Tohve
  Bass: Mikebanez
  Gesang: metaled
  Takt: 4/4 
  Tempo: 116 BPM 
  Tonart: D  major 
  Klingt wie:Metaled metal white metal truth music
 47. Metal Jamtrack #84502
  Gitarre: YoWild
  Gesang: KellsBells
  Drums: shumdrummer
  Bass: Evilvince
  Takt: 4/4 
  Tempo: 160 BPM 
  Klingt wie:Metal
 48. Metal Jamtrack #81421
  Gitarre, Drums, Bass & Bass: Keiton
  Gesang: Uloisius
  Takt: 4/4 
  Tempo: 112 BPM 
 49. Metal Jamtrack #46458
  Drums, Bass & Gitarre: Buran70
  Gesang: KellsBells
 50. Metal Jamtrack #130138
  Sequenzer & Sequenzer: Mikebanez
  Gesang: Dadinator
  Bass: eGiL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 134 BPM 
  Tonart: C  major 
 51. Metal Jamtrack #189713
  Drums, Gitarre & Tasten: Fabricio L
  Bass, akustik Gitarre, Mixer, Gitarre & Mixer: Mikebanez
  Gesang: Major 3rd
  Tempo: 64 BPM 
  Tonart: D minor 
  Klingt wie:Rock ,metal
 52. Metal Jamtrack #168128
  Mixer & Gitarre: Exmore
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: Ernie440
  Gesang: axenvocs
  Gitarre: ivax
  Takt: 4/4 
  Tempo: 116 BPM 
  Tonart: D  major 
 53. Metal Jamtrack #63606
  Gitarre: YoWild
  Gesang: KellsBells
  Drums & Gesang: shumdrummer
  Bass: Evilvince
  Takt: 4/4 
  Tempo: 160 BPM 
  Klingt wie:Metal
 54. Metal Jamtrack #179875
  Gitarre: Koldov
  Drums: Mika Tohve
  Gesang: KellsBells
  Bass, Gitarre & Mixer: Evilvince
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: B minor 
  Klingt wie:Melodic Metal
 55. Metal Jamtrack #132581
  Gitarre, Drums & Bass: James doo
  Gesang: KellsBells
  Gitarre: Major 3rd
  Takt: 4/4 
  Tempo: 150 BPM 
  Klingt wie:Metal
 56. Metal Jamtrack #146731
  Gitarre & Gesang: ERWAN
  Drums: powellto
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
  Tonart: D minor 
 57. Metal Jamtrack #146914
  Mixer: Exmore
  Gesang: DrStrgeglv
  Bass: Ernie440
  Sequenzer: ArieHeart
  Gitarre & Mixer: Major 3rd
  Takt: 4/4 
  Tempo: 117 BPM 
  Tonart: D  minor 
  Klingt wie:Metal, dark
 58. Metal Jamtrack #178885
  Gitarre: Fabricio L
  Drums: Mika Tohve
  Bass: Ernie440
  Gesang: axenvocs
  Takt: 6/8 
  Tempo: 180 BPM 
  Tonart: A  major 
 59. Metal Jamtrack #74630
  Bass, Gitarre & Drums: James doo
  Mixer: shumdrummer
  Gesang: Grimwar
  Takt: 4/4 
 60. Metal Jamtrack #128592
  Gitarre, Drums & Tasten: Wikimark
  Gitarre: Haffast
  Bass: Evilvince
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: C major 
 61. Metal Jamtrack #115452
  Drums, Bass & Gitarre: Outpost
  Gesang: guitarfan13
  Gitarre: Fabricio L
  Tonart: E major 
  Klingt wie:Metal
 62. Metal Jamtrack #109864
  Gitarre & Drums: Fabricio L
  Bass: eGiL
  Gesang & Gitarre: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: F  major 
 63. Metal Jamtrack #130739
  Gitarre & Gitarre: JEF29730
  Drums: Lenny Cowler
  Gitarre: ivax
  Bass: Ernie440
  Gitarre & Gesang: BuzzBomber
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: D  major 
  Klingt wie:Captain Galactic - voyage
 64. Metal Jamtrack #120262
  Drums, Bass & Gitarre: Outpost
  Gesang: metaled
  Klingt wie:Outpost metaled eddie schrock
 65. Metal Jamtrack #110656
  Gitarre: Fabricio L
  Drums: Mika Tohve
  Bass: Ernie440
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: F  major 
 66. Metal Jamtrack #140595
  Gitarre, Drums & Gesang: Major 3rd
  Bass: WHITEPONGO
  Takt: 4/4 
  Klingt wie:Metal
 67. Metal Jamtrack #26459
  Gitarre & Gesang: Noj
  Bass: cschlote
  Takt: 4/4 
  Tempo: 160 BPM 
 68. Metal Jamtrack #138141
  Gitarre, Gesang & Gitarre: axenvocs
  Drums: timp
  Bass: Ernie440
  Tempo: 70 BPM 
  Tonart: D  major 
  Klingt wie:Rock,metal
 69. Metal Jamtrack #145790
  Gitarre: Fabricio L
  Drums: Mika Tohve
  Bass: Ernie440
  Gesang & Gitarre: axenvocs
 70. Metal Jamtrack #86028
  Drums: shumdrummer
  Gitarre & Bass: YoWild
  Gesang: Farnham
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Klingt wie:METAL, Heavy Vocals
 71. Metal Jamtrack #137839
  Gitarre, Drums & Bass: James doo
  Gesang: catruett13
  Takt: 4/4 
  Klingt wie:Rock, Hard Rock, Metal, Metalcore!
 72. Metal Jamtrack #135969
  Gitarre, Bass, Gitarre & Drums: Koldov
  Gesang: KellsBells
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Metal, Koldov, Kells, Twisted
 73. Metal Jamtrack #63586
  Gitarre: YoWild
  Gesang: KellsBells
  Bass: Alby
  Takt: 4/4 
  Tempo: 160 BPM 
  Klingt wie:Alby, KellsBells, YoWild
 74. Metal Jamtrack #111067
  Bass, Gitarre, Drums & Gitarre: Exmore
  Drums: shumdrummer
  Gesang & Tasten: Drfrozen
  Takt: 4/4 
  Tempo: 185 BPM 
 75. Metal Jamtrack #98811
  Gitarre: Koldov
  Drums: Mika Tohve
  Gesang & Bass: KMstar
  Takt: 4/4 
  Tempo: 140 BPM 
  Tonart: D  minor 
 76. Metal Jamtrack #153082
  Gitarre & Drums: Neca
  Gitarre: SupJax
  Bass & Gesang: Major 3rd
  Takt: 4/4 
  Tempo: 175 BPM 
  Klingt wie:Metal, thrash, deathcore metal
 77. Metal Jamtrack #55178
  Drums: Weazle
  Gitarre: anoon
  Bass: Basster
  Tasten: Wikimark
  Gesang: JoshDexter
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 78. Metal Jamtrack #171485
  Gitarre: fblack
  Bass: mortheol
  Gitarre: Danalyze45
  Gesang: KMstar
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: D minor 
 79. Metal Jamtrack #157905
  Bass, Drums & Gitarre: Buran70
  Bass: Evilvince
  Gesang: Farnham
 80. Metal Jamtrack #137911
  Gitarre: Koldov
  Drums: Mika Tohve
  Gesang: KellsBells
  Bass: Evilvince
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: B minor 
  Klingt wie:Down Tempo, Melodic Doom.
 81. Metal Jamtrack #70458
  Gitarre: YoWild
  Drums: shumdrummer
  Bass: DannyK
  Gesang: JDF
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
 82. Metal Jamtrack #85671
  Drums, Gitarre & Gesang: axenvocs
  Drums & Bass: Mika Tohve
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:Metal
 83. Metal Jamtrack #44962
  Bass & Sequenzer: Basster
  Drums: Lenny Cowler
  Gitarre: PeterVeillon
  Gitarre: Tofzegrit
  Gesang: aleonz
  Takt: 4/4 
  Tempo: 108 BPM 
  Klingt wie:Alice Metal head
 84. Metal Jamtrack #62068
  Gitarre: WHITEPONGO
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: Evilvince
  Gesang: Uloisius
  Gitarre: Psycho
  Tempo: 140 BPM 
  Klingt wie:Metal
 85. Metal Jamtrack #98485
  Gitarre: Koldov
  Drums: Mika Tohve
  Bass: eGiL
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: A  major 
 86. Metal Jamtrack #110180
  Drums: Lenny Cowler
  Gitarre & Gesang: axenvocs
  Bass: Basster
  Tempo: 100 BPM 
 87. Metal Jamtrack #145428
  Gitarre: Wikimark
  Drums: WhiteDrum55
  Bass: jampikus
  Gesang: BuzzBomber
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Klingt wie:What, really? FZRDP
 88. Metal Jamtrack #46544
  Drums, Bass & Gitarre: Buran70
  Gesang: KellsBells
  Gesang: Herman420
 89. Metal Jamtrack #133398
  Gitarre, Drums & Bass: James doo
  Gesang: KellsBells
  Gesang: Herman420
  Takt: 4/4 
  Tempo: 150 BPM 
 90. Metal Jamtrack #114935
  Gitarre: DirtyHarry
  Bass: Basster
  Drums: Mika Tohve
  Gesang: Mishteria
  Tempo: 120 BPM 
 91. Metal Jamtrack #131969
  Drums: SamHansen
  Bass: jussef63
  Gitarre: Inkless
  Gesang: DrStrgeglv
  Takt: 4/4 
  Tempo: 140 BPM 
  Klingt wie:Tool
 92. Metal Jamtrack #127216
  Gitarre & Bass: YoWild
  Drums: shumdrummer
  Gesang: metaled
  Takt: 4/4 
  Tempo: 96 BPM 
  Klingt wie:METALED EDDIE LEE SCHROCK ALMIGHTY WILL
 93. Metal Jamtrack #70048
  Drums: shumdrummer
  Gitarre: Wikimark
  Bass: Basster
  Gesang: Mishteria
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 94. Metal Jamtrack #176998
  Drums, Bass & Gitarre: shumdrummer
  Gesang: CrowzValle
  Takt: 4/4 
  Tempo: 178 BPM 
 95. Metal Jamtrack #119364
  Gitarre: James doo
  Drums: shumdrummer
  Bass: Evilvince
  Gesang: metaled
  Klingt wie:Metaled eddie lee schrock
 96. Metal Jamtrack #81340
  Gitarre, Drums & Bass: Keiton
  Gesang: Uloisius
  Takt: 4/4 
  Tempo: 112 BPM 
 97. Metal Jamtrack #103604
  Gitarre: Koldov
  Drums: Mika Tohve
  Bass: eGiL
  Gesang: DaveyVee
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: null major 
 98. Metal Jamtrack #155411
  Gitarre: FrankMil
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: Evilvince
  Gesang: KMstar
  Tasten: DrStrgeglv
  Takt: 7/8 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: E minor 
  Klingt wie:Tool
 99. Metal Jamtrack #132887
  Gitarre, Drums & Bass: James doo
  Gesang: KellsBells
  Tasten: MarcMontic
  Takt: 4/4 
  Tempo: 150 BPM 
  Klingt wie:Gothic, Metal, Roc
 100. Metal Jamtrack #188095
  Gesang: metaled
  Bass & Drums: btrasher
  Tempo: 98 BPM 
  Tonart: G major 
wikiloops online jamsessions are brought to you with friendly support by:
faberpyropus from Wales

"This site is a priceless tool for practice, inspiration and creativity! SHOW YOUR SUPPORT NOW and help keep WIKILOOPS ALIVE!"

wikiloops.com verwendet Cookies um Dir die beste Nutzererfahrung zu ermöglichen.
Lies mehr in unseren Datenschutzbestimmungen .