Home » Backing Tracks » Rock »
Drums, Bass, Gitarre und Gesang

1.198 Kostenlose Rock Tracks mit Drums, Bass, Gitarre und Gesang gefunden:

1.198 Suchergebnisse:
Ergebnisse:
1 - 100 >
 1. Rock Jamtrack #256518
  imopp: Drums
  JEF29730: Gitarre
  DanQuickly: Bass
  wikal21: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 120 BPM
  Tonart: D major
 2. Rock Jamtrack #230137
  JoeOnBass: Drums
  rootshell: Gitarre
  Ernie440: Bass
  axenvocs: Gesang
  Takt: 4/4
 3. Rock Jamtrack #200512
  Tofzegrit: Gitarre
  YAMRBX: Bass
  PJE: Drums
  axenvocs: Gesang
  Tempo: 120 BPM
  Tonart: A major
 4. Rock Jamtrack #253638
  JeanPaul66: Drums
  rootshell: Gitarre
  Ernie440: Bass
  Tu: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 64 BPM
 5. Rock Jamtrack #263322
  WHITEPONGO: Gitarre
  Lenny Cowler: Drums
  wikal21: Gesang
  KaiPlan: Bass
  Tempo: 126 BPM
 6. Rock Jamtrack #259606
  Mika Tohve: Drums
  JEF29730: Gitarre
  Ernie440: Bass
  wikal21: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 107 BPM
 7. Rock Jamtrack #256257
  Dafunkydrummer: Drums
  akethesnaker: Gitarre
  jstef: Bass
  wikal21: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 90 BPM
  Tonart: A major
 8. Rock Jamtrack #258230
  JEF29730: Gitarre
  JoeOnBass: Bass & Drums
  wikal21: Gesang
  Tempo: 104 BPM
 9. Rock Jamtrack #257538
  MajorTom_III: Gitarre
  Shi: Gesang
  PJE: Drums
  dimeomax: Bass
  Tempo: 110 BPM
  Tonart: D major
 10. Rock Jamtrack #261182
  rootshell: Gitarre
  Lenny Cowler: Drums
  JoeOnBass: Bass
  wikal21: Gesang
  Tempo: 135 BPM
 11. Rock Jamtrack #233326
  rootshell: Gesang & Gitarre
  PJE: Drums
  Krasimir: Bass
  Tempo: 150 BPM
 12. Rock Jamtrack #244464
  mpointon: Drums
  ivax: Gitarre & Gesang
  mrrockero: Bass
  Takt: 4/4
  Tempo: 220 BPM
  Tonart: E major
 13. Rock Jamtrack #228018
  rootshell: Gitarre & Gesang
  rp3drums: Drums
  Ernie440: Bass
  Takt: 4/4
  Tempo: 85 BPM
  Tonart: A major
 14. Rock Jamtrack #225218
  Carlomac: Gitarre & Gesang
  JoeOnBass: Bass & Drums
 15. Rock Jamtrack #193651
  Fabricio L: Drums & Gitarre
  bhunt1: Bass
  solozolo: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 65 BPM
  Tonart: Db minor
 16. Rock Jamtrack #269582
  MajorTom_III: Gitarre
  mpointon: Drums
  Ernie440: Bass
  Major 3rd: Gesang
  Tempo: 112 BPM
 17. Rock Jamtrack #242437
  Ezdrummer: Drums
  Ernie440: Bass
  ivax: Gitarre
  gwailoah: Gesang
  Takt: 4/4
  Tonart: E major
 18. Rock Jamtrack #256084
  rootshell: Gitarre & Gesang
  PJE: Drums
  Ernie440: Bass
  Tempo: 66 BPM
 19. Rock Jamtrack #253996
  PJE: Drums
  rootshell: Gitarre & Gesang
  Carpenter: Bass
  Takt: 4/4
  Tempo: 120 BPM
  Tonart: F major
 20. Rock Jamtrack #228573
  adu: Gitarre
  rp3drums: Drums & Gesang
  bassman78fr: Bass
  Takt: 4/4
  Tempo: 105 BPM
  Tonart: G major
 21. Rock Jamtrack #235256
  rootshell: Gitarre
  rp3drums: Drums
  Ernie440: Bass
  axenvocs: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 85 BPM
  Tonart: A major
 22. Rock Jamtrack #221251
  frenzie: Gitarre
  Mika Tohve: Drums
  Ernie440: Bass
  axenvocs: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 80 BPM
  Tonart: E major
 23. Rock Jamtrack #267960
  mpointon: Drums
  Bluesfan: Gitarre
  Ernie440: Bass
  wikal21: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 65 BPM
  Tonart: E minor
 24. Rock Jamtrack #201547
  PJE: Drums
  Carpenter: Bass
  adu: Gitarre
  Chi-meryl: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 110 BPM
  Tonart: Bb minor
 25. Rock Jamtrack #220190
  TeeGee: Gitarre
  rp3drums: Drums
  Ernie440: Bass
  durinworld: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 79 BPM
  Tonart: A major
 26. Rock Jamtrack #169828
  FrankMil: Gitarre
  timp: Drums
  Ernie440: Bass
  axenvocs: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 150 BPM
  Tonart: A minor
 27. Rock Jamtrack #177887
  rp3drums: Drums
  ivax: Gitarre
  axenvocs: Gesang
  solozolo: Bass
  Takt: 4/4
  Tempo: 135 BPM
 28. Rock Jamtrack #175958
  uombo: Drums & Gitarre
  solozolo: Bass & Gesang
  Tonart: E minor
 29. Rock Jamtrack #238306
  Koldov: Gitarre
  Basso: Drums & Bass
  Major 3rd: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 60 BPM
  Tonart: D major
 30. Rock Jamtrack #243679
  rootshell: Gitarre & Gesang
  eGiL: Bass
  carlottis: Drums
  Tempo: 100 BPM
 31. Rock Jamtrack #201583
  rootshell: Gitarre
  janixbonham: Drums
  DrStrgeglv: Gesang
  Ernie440: Bass
  Tonart: Gb major
 32. Rock Jamtrack #257819
  rootshell: Gitarre & Gesang
  eGiL: Bass
  Lenny Cowler: Drums
  Tempo: 100 BPM
 33. Rock Jamtrack #249759
  rootshell: Gitarre
  Shi: Gesang
  jimkarol: Bass
  jamlady: Drums
  Tempo: 134 BPM
 34. Rock Jamtrack #208577
  PJE: Drums
  Cassius: Bass & Gitarre
  durinworld: Gesang
  Takt: 2/4
  Tempo: 332 BPM
 35. Rock Jamtrack #208897
  rockdevil: Gitarre & Drums
  JoeOnBass: Bass
  durinworld: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 117 BPM
 36. Rock Jamtrack #177361
  Lenny Cowler: Drums
  ivax: Gitarre
  Ernie440: Bass
  axenvocs: Gesang
  Tempo: 80 BPM
 37. Rock Jamtrack #267413
  frenzie: Gitarre
  JDF: Gesang
  PJE: Drums
  Ernie440: Bass
  Takt: 4/4
  Tempo: 115 BPM
  Tonart: G major
 38. Rock Jamtrack #246010
  adu: Gitarre & Drums
  ThomasCZ: Bass
  JDF: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 125 BPM
  Tonart: E major
 39. Rock Jamtrack #171005
  jd75: Drums
  axenvocs: Gitarre & Gesang
  Ernie440: Bass
  Takt: 4/4
  Tempo: 160 BPM
 40. Rock Jamtrack #158676
  Ezdrummer: Drums
  ivax: Gitarre
  Vladdh: Bass
  solozolo: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 120 BPM
 41. Rock Jamtrack #259808
  rootshell: Gitarre
  Lenny Cowler: Drums
  Ernie440: Bass
  axenvocs: Gesang
  Tempo: 112 BPM
 42. Rock Jamtrack #257478
  adu: Drums
  JEF29730: Gitarre & Bass
  solozolo: Gesang
  Tempo: 104 BPM
 43. Rock Jamtrack #209907
  wiseshanks: Drums
  rootshell: Gitarre
  Ernie440: Bass
  durinworld: Gesang
  Tonart: E major
 44. Rock Jamtrack #145647
  BuzzBomber: Gitarre & Gesang
  timp: Drums
  Major 3rd: Bass
  Tempo: 90 BPM
  Tonart: A major
 45. Rock Jamtrack #245977
  PJE: Drums
  Ernie440: Bass
  ivax: Gitarre
  axenvocs: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 112 BPM
  Tonart: E major
 46. Rock Jamtrack #231600
  rootshell: Gitarre
  PJE: Drums
  Ernie440: Bass
  wikal21: Gesang
  Tempo: 90 BPM
  Tonart: D major
 47. Rock Jamtrack #160888
  MajorTom_III: Gitarre
  GoneUser_200920: Drums
  Ernie440: Bass
  axenvocs: Gesang
  Tempo: 120 BPM
 48. Rock Jamtrack #149556
  PeterVeillon: Gitarre
  shumdrummer: Drums
  Ernie440: Bass
  axenvocs: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 120 BPM
 49. Rock Jamtrack #228245
  FrankMil: Gitarre
  JoeOnBass: Bass & Drums
  axenvocs: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 96 BPM
  Tonart: Db minor
 50. Rock Jamtrack #146308
  Mika Tohve: Drums
  ivax: Gitarre
  powellto: Gesang
  Ernie440: Bass
  Takt: 4/4
  Tempo: 155 BPM
  Tonart: E minor
 51. Rock Jamtrack #171513
  adu: Gitarre & Drums
  Ernie440: Bass
  axenvocs: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 95 BPM
  Tonart: A major
 52. Rock Jamtrack #207498
  mortheol: Drums
  axenvocs: Gitarre, Gesang & Bass
  Takt: 4/4
  Tempo: 120 BPM
 53. Rock Jamtrack #223422
  mortheol: Drums
  Ernie440: Bass
  rootshell: Gitarre
  solozolo: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 120 BPM
 54. Rock Jamtrack #139134
  Lenny Cowler: Drums
  KMstar: Bass & Gesang
  Guadaña: Gitarre
  Tempo: 125 BPM
 55. Rock Jamtrack #254234
  Riffraff: Gitarre & Drums
  MySounds: Bass
  WildGoat: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 88 BPM
 56. Rock Jamtrack #195358
  Major 3rd: Gitarre
  PJE: Drums
  Ernie440: Bass
  axenvocs: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 100 BPM
  Tonart: B major
 57. Rock Jamtrack #233691
  irlenn: Drums
  Paco: Gitarre
  Basster: Bass
  wikal21: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 128 BPM
 58. Rock Jamtrack #248131
  Dafunkydrummer: Drums
  Guitarrockr: Gitarre
  Mishteria: Gesang
  kmoon235: Bass
  Takt: 4/4
  Tempo: 60 BPM
 59. Rock Jamtrack #156100
  adu: Gitarre
  Bothen: Drums
  Ernie440: Bass
  axenvocs: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 90 BPM
  Tonart: D major
 60. Rock Jamtrack #224140
  Al-Fadista: Gitarre
  rp3drums: Drums & Gesang
  bhunt1: Bass
  Takt: 4/4
  Tempo: 85 BPM
  Tonart: Gb minor
 61. Rock Jamtrack #222420
  Dafunkydrummer: Drums
  Riffraff: Gitarre
  Ernie440: Bass
  axenvocs: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 145 BPM
  Tonart: A major
 62. Rock Jamtrack #246616
  JodyTripp: Gitarre, Bass & Drums
  Shi: Gesang
  Tempo: 70 BPM
  Tonart: D major
 63. Rock Jamtrack #204652
  donsk: Drums, Gitarre & Gesang
  eGiL: Bass
  Tempo: 100 BPM
  Tonart: E minor
 64. Rock Jamtrack #259658
  Danny: Gitarre & Bass
  michaelross: Gesang & Drums
  Takt: 4/4
  Tempo: 128 BPM
  Tonart: A major
 65. Rock Jamtrack #167119
  Dafunkydrummer: Drums
  TeeGee: Gitarre
  Ernie440: Bass
  gwailoah: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 85 BPM
  Tonart: A major
 66. Rock Jamtrack #208223
  Lenny Cowler: Drums
  ivax: Gitarre
  Ernie440: Bass
  solozolo: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 150 BPM
 67. Rock Jamtrack #259729
  JeanPaul66: Drums & Gitarre
  JoeOnBass: Bass
  wikal21: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 57 BPM
  Tonart: D major
 68. Rock Jamtrack #163990
  Jondavisx: Drums
  ivax: Gitarre
  Tu: Gesang
  Ernie440: Bass
  Takt: 4/4
  Tempo: 108 BPM
  Tonart: E major
 69. Rock Jamtrack #178515
  FrankMil: Gitarre
  mpointon: Drums
  Ernie440: Bass
  Nige: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 150 BPM
  Tonart: G minor
 70. Rock Jamtrack #174814
  mpointon: Drums
  ddruszkowski: Gitarre
  Ernie440: Bass
  Tu: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 89 BPM
  Tonart: A major
 71. Rock Jamtrack #211435
  Pipkin: Gitarre
  GoneUser_200920: Drums
  gwailoah: Gesang
  YankeeBobE: Bass
  Takt: 4/4
  Tempo: 140 BPM
  Tonart: A major
 72. Rock Jamtrack #255458
  adu: Gitarre
  rootshell: Gesang
  rp3drums: Drums
  bassman78fr: Bass
  Takt: 4/4
  Tempo: 128 BPM
  Tonart: A major
 73. Rock Jamtrack #85126
  Tofzegrit: Gitarre
  rp3drums: Drums
  Ernie440: Bass
  JDF: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 140 BPM
 74. Rock Jamtrack #181017
  ARNOSOLO: Gitarre
  rp3drums: Drums
  Ernie440: Bass
  Mickey: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 143 BPM
  Tonart: A major
 75. Rock Jamtrack #246164
  adu: Gitarre
  rp3drums: Drums & Gesang
  Ernie440: Bass
  Takt: 4/4
  Tempo: 120 BPM
  Tonart: A minor
 76. Rock Jamtrack #162770
  Mika Tohve: Drums
  ivax: Gitarre
  gmr2048: Bass
  solozolo: Gesang
 77. Rock Jamtrack #216534
  PJE: Drums
  axenvocs: Gitarre & Gesang
  Ernie440: Bass
  Takt: 4/4
  Tempo: 138 BPM
  Tonart: D major
 78. Rock Jamtrack #143222
  Mika Tohve: Drums
  ivax: Gitarre
  axenvocs: Gesang
  mortheol: Bass
  Takt: 4/4
  Tempo: 155 BPM
  Tonart: E minor
 79. Rock Jamtrack #180549
  MajorTom_III: Gitarre
  rp3drums: Drums
  TheXBass: Bass
  axenvocs: Gesang
  Tempo: 115 BPM
  Tonart: E major
 80. Rock Jamtrack #234096
  rp3drums: Drums
  axenvocs: Gitarre & Gesang
  mrrockero: Bass
  Takt: 4/4
  Tempo: 150 BPM
 81. Rock Jamtrack #228726
  adu: Gitarre
  rp3drums: Gesang & Drums
  bassman78fr: Bass
  Takt: 4/4
  Tempo: 110 BPM
  Tonart: G major
 82. Rock Jamtrack #248253
  rootshell: Gitarre
  Shi: Gesang
  Face: Drums
  KaiPlan: Bass
  Tempo: 134 BPM
 83. Rock Jamtrack #207333
  rootshell: Gitarre & Gesang
  AmomentB: Drums
  JoeOnBass: Bass
  Tempo: 90 BPM
 84. Rock Jamtrack #261526
  River19: Drums
  rootshell: Gitarre
  Ernie440: Bass
  Tu: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 123 BPM
 85. Rock Jamtrack #187265
  Slimdaver: Gitarre & Gesang
  Scriptura: Bass
  Bothen: Drums
  Takt: 4/4
  Tempo: 95 BPM
 86. Rock Jamtrack #128684
  ALawrence1: Drums, Bass, Gitarre & Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 120 BPM
  Tonart: C major
 87. Rock Jamtrack #181991
  MrAdamOnDrums: Drums
  Ernie440: Bass
  ivax: Gitarre
  Tu: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 93 BPM
 88. Rock Jamtrack #190256
  Cassius: Gitarre
  rp3drums: Drums
  Ernie440: Bass
  Major 3rd: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 120 BPM
  Tonart: C major
 89. Rock Jamtrack #184347
  Cassius: Drums, Bass, Gitarre & Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 91 BPM
  Tonart: A major
 90. Rock Jamtrack #143433
  Mikebanez: Gitarre & Drums
  axenvocs: Gesang
  Jolux: Bass
  Takt: 4/4
  Tempo: 125 BPM
  Tonart: A major
 91. Rock Jamtrack #244795
  rootshell: Gitarre, Bass & Gesang
  Face: Drums
  Tempo: 120 BPM
 92. Rock Jamtrack #231929
  Fabricio L: Gitarre
  timp: Drums
  JEF29730: Bass
  wikal21: Gesang
  Tonart: F minor
 93. Rock Jamtrack #138438
  Fabricio L: Drums
  Guadaña: Gitarre, Bass & Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 130 BPM
 94. Rock Jamtrack #265358
  axenvocs: Gitarre, Gesang & Bass
  Baerenkind: Drums
  Tempo: 130 BPM
 95. Rock Jamtrack #215019
  Al-Fadista: Gitarre
  rp3drums: Drums & Gesang
  Anrak: Bass
  Takt: 4/4
  Tempo: 85 BPM
 96. Rock Jamtrack #266601
  JeanPaul66: Drums
  Major 3rd: Gitarre
  Ernie440: Bass
  axenvocs: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 87 BPM
 97. Rock Jamtrack #12988
  Baer: Drums
  Dominik: Gitarre
  voodooking: Bass
  Shi: Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 80 BPM
  Tonart: Bb major
 98. Rock Jamtrack #147408
  MajorTom_III: Gitarre
  mpointon: Drums
  Ernie440: Bass
  ROBJOL: Gesang
  Tempo: 112 BPM
  Tonart: Db major
 99. Rock Jamtrack #131048
  FrankieJ: Drums, Gitarre & Bass
  Mickey: Gesang
 100. Rock Jamtrack #238695
  Ezdrummer: Drums
  Dweller: Gitarre, Bass & Gesang
  Takt: 4/4
  Tempo: 130 BPM
wikiloops online jamsessions are brought to you with friendly support by:
DannyK from United States

"What's not to love about wikiloops? With its ever-growing database you'll never want for inspiration ... or fun!"

wikiloops.com verwendet Cookies um Dir die beste Nutzererfahrung zu ermöglichen.
Erfahre mehr in unseren Datenschutzbestimmungen ..