312 kostenlose World Tracks nach Deinen Kriterien gefunden:

312 Suchergebnisse:
Ergebnisse:
1 - 100 >
 1. World Jamtrack #144427
  Gitarre & Floete: deezee
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: C  major 
  Klingt wie:Feeling good music, guitars, flute
 2. World Jamtrack #185702
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gesang: gwailoah
  Floete: Pewi
  Tonart: G  major 
 3. World Jamtrack #158810
  Percussion: GlezBass
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Bass: Ernie440
  Floete: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 102 BPM 
  Tonart: A  major 
 4. World Jamtrack #177627
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Floete: Navota
  Takt: 4/4 
  Tempo: 68 BPM 
  Tonart: D minor 
 5. World Jamtrack #174936
  Tasten: ARNOSOLO
  Floete: SilviaB
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: E  major 
 6. World Jamtrack #196927
  Gitarre: FrankieJ
  Floete: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 94 BPM 
  Tonart: null major 
 7. World Jamtrack #189773
  Gitarre: FrankieJ
  andere Blasinstr. & Floete: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: null major 
 8. World Jamtrack #145065
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Floete: HiFiFlutes
  Takt: 4/4 
  Tempo: 53 BPM 
  Tonart: C  major 
  Klingt wie:Six hole wood flute a quitar and a :)
 9. World Jamtrack #164566
  Gitarre: FrankieJ
  Floete & Saxophon: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 94 BPM 
  Tonart: B  major 
 10. World Jamtrack #186243
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Bass: Ernie440
  Floete & Floete: Pewi
  Tonart: B minor 
 11. World Jamtrack #144214
  Gitarre & Percussion: frankiejazz
  Bass: GlezBass
  Saxophon: Itocpogo
  Floete: Pewi
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: B minor 
 12. World Jamtrack #139383
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Bass: Ernie440
  Floete: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: D  major 
 13. World Jamtrack #146537
  akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Floete: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: A  major 
 14. World Jamtrack #178048
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Bass: Ernie440
  Floete: Pewi
  Tonart: B minor 
 15. World Jamtrack #65467
  Percussion: George T.
  Floete: HiFiFlutes
 16. World Jamtrack #28224
  Percussion: rastafari
  akustik Gitarre: OliVBee
  Floete: erbmarin
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:World music for the soul
 17. World Jamtrack #182508
  spezial Percussion: Jypeka
  Bass: GlezBass
  Tasten: ArkRockStudio
  Saxophon & Floete: CameAndWent4-20
  Gitarre: Tofzegrit
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: C  major 
 18. World Jamtrack #114373
  akustik Gitarre: GlezBass
  Floete & andere Blasinstr.: Pewi
  Tasten: ArkRockStudio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 64 BPM 
 19. World Jamtrack #177340
  Floete: SilviaB
  Tonart: D minor 
 20. World Jamtrack #30858
  Percussion: rastafari
  akustik Gitarre: OliVBee
  Floete: erbmarin
  Bass: jimkarol
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:Inside the Living Earth
 21. World Jamtrack #193228
  akustik Gitarre & Gitarre: Mix
  andere Blasinstr. & Floete: Pewi
  Takt: 3/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: Gb minor 
 22. World Jamtrack #176462
  akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Floete & Saxophon: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: A  major 
 23. World Jamtrack #191686
  Floete, akustik Gitarre & Xylophon: Navota
  Tonart: B minor 
 24. World Jamtrack #80047
  Percussion: WHITEPONGO
  Floete: HiFiFlutes
  Tempo: 115 BPM 
 25. World Jamtrack #95539
  Percussion: jÜrGeN
  Bass: GlezBass
  Gitarre: ivax
  Floete: Pewi
  Tempo: 110 BPM 
 26. World Jamtrack #134967
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Percussion, Floete & Tasten: jamlady
  Tempo: 78 BPM 
  Tonart: A minor 
 27. World Jamtrack #191565
  Percussion, Bass & Gitarre: CGN_Mike
  Harp: titi
  Floete: Navota
  Tonart: G minor 
  Klingt wie:Happy , joyfull
 28. World Jamtrack #154897
  Tasten, Tasten & Floete: deezee
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: C  major 
  Klingt wie:World Ambient flute
 29. World Jamtrack #79692
  Gitarre: kennyadry
  akustik Gitarre: RobM
  Floete: HiFiFlutes
  Takt: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
 30. World Jamtrack #114854
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Floete: Pewi
  Takt: 6/8 
  Tempo: 50 BPM 
  Tonart: A  major 
 31. World Jamtrack #179815
  Tasten: deezee
  Floete & Percussion: Navota
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: C major 
 32. World Jamtrack #182489
  spezial Percussion: Jypeka
  Bass: GlezBass
  Tasten: ArkRockStudio
  Saxophon & Floete: CameAndWent4-20
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: C  major 
 33. World Jamtrack #157164
  Percussion: ArkRockStudio
  Floete: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 77 BPM 
 34. World Jamtrack #167726
  akustik Gitarre: LittleWing
  Palms & Drawer: GlezBass
  Bass: jussef63
  Floete: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: E minor 
 35. World Jamtrack #166683
  akustik Gitarre: jjdf
  Floete: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tonart: B minor 
 36. World Jamtrack #57580
  akustik Gitarre: Psycho
  Floete & Floete: HiFiFlutes
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:6 hole home made wood flute, added a little filll, different,
 37. World Jamtrack #86857
  Percussion: George T.
  Bass: GlezBass
  Floete: Navota
  Klingt wie:Hang drum, flute,a minor. relaxing ,floating,meditate
 38. World Jamtrack #130855
  akustik Gitarre & Floete: Midoru
  Klingt wie:Midoru, Experimental
 39. World Jamtrack #116532
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Floete: HiFiFlutes
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: D  major 
  Klingt wie:Acoustic Guitar, Native American Flute ,
 40. World Jamtrack #173816
  Tasten: redrobin
  Cello: jamlady
  Floete: HiFiFlutes
  Gesang: bluvation
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:World,Classical,Orchestral,Ocean,
 41. World Jamtrack #92166
  Percussion, Tasten, Tasten & Floete: GlezBass
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
 42. World Jamtrack #85266
  Floete & Tasten: Pewi
  Tempo: 68 BPM 
 43. World Jamtrack #152481
  Floete & Saxophon: CameAndWent4-20
 44. World Jamtrack #93001
  akustik Gitarre: GlezBass
  Floete & andere Blasinstr.: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 64 BPM 
 45. World Jamtrack #80060
  Percussion: WHITEPONGO
  Floete: HiFiFlutes
  Tasten: frankyguitar
  Tempo: 115 BPM 
 46. World Jamtrack #188810
  Percussion: ArkRockStudio
  Floete: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tonart: null major 
 47. World Jamtrack #139637
  Percussion, Bass, Tasten & Trompete: GlezBass
  Floete: ArkRockStudio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 81 BPM 
 48. World Jamtrack #126221
  Percussion: slin
  Floete: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 122 BPM 
 49. World Jamtrack #148537
  Tasten, Geige & Floete: Left081120
  Takt: 4/4 
  Tempo: 121 BPM 
  Tonart: C major 
  Klingt wie:Soundtr
 50. World Jamtrack #48608
  Floete, Gitarre & Mandoline: ericblom
  Gitarre: abuitremorem
  Tasten: josepssv
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 51. World Jamtrack #117950
  Tasten, Floete & Percussion: piper
  Takt: 4/4 
  Tempo: 132 BPM 
  Tonart: G  major 
  Klingt wie:Piper, World, Flute
 52. World Jamtrack #116618
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Floete: HiFiFlutes
  Gesang: AKchen
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: D  major 
 53. World Jamtrack #96598
  Floete & EWI: Pewi
 54. World Jamtrack #96435
  akustik Gitarre: Inkless
  Tasten & Percussion: aleonz
  Gitarre: FrankieJ
  Floete: HiFiFlutes
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: Db major 
 55. World Jamtrack #65220
  Percussion: George T.
  Tasten: dmorelli
  Floete: HiFiFlutes
 56. World Jamtrack #193758
  Tasten, akustik Gitarre & Floete: Navota
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Relax
 57. World Jamtrack #117892
  Gitarre: ARNOSOLO
  Saxophon & Floete: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: A  major 
 58. World Jamtrack #72944
  akustik Gitarre: mortheol
  Floete: HiFiFlutes
  Takt: 4/4 
 59. World Jamtrack #91773
  Gitarre & Gesang: Mugicio
  Floete: Navota
  Klingt wie:Spooky , flute, d minor
 60. World Jamtrack #116924
  Gitarre & Percussion: WHITEPONGO
  Floete: HiFiFlutes
  Gesang: AKchen
  Tempo: 80 BPM 
 61. World Jamtrack #81603
  Gitarre: RobM
  Floete: HiFiFlutes
 62. World Jamtrack #79510
  Floete: HiFiFlutes
  Gitarre: ivax
 63. World Jamtrack #57987
  Bass: nuno1959
  Floete: HiFiFlutes
  Klingt wie:6 hole wood flute, undecided !
 64. World Jamtrack #103971
  akustik Gitarre: hartmut
  Floete: Pewi
  Bass: jamlady
 65. World Jamtrack #90981
  Percussion: rastafari
  akustik Gitarre: OliVBee
  Floete: erbmarin
  Cello: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 66. World Jamtrack #188669
  akustik Gitarre: Cantaloopo
  Floete: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: Gb minor 
 67. World Jamtrack #162985
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Floete: HiFiFlutes
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Tonart: A  major 
  Klingt wie:"Wooden flute" and "acoustic guitar"
 68. World Jamtrack #67790
  Gitarre: abuitremorem
  Percussion: josepssv
  Floete: HiFiFlutes
  Bass: Janos
  akustik Gitarre: SupJax
  Klingt wie:AcousticG vandal,
 69. World Jamtrack #80016
  Percussion & Floete: Calle
  Floete: HiFiFlutes
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 70. World Jamtrack #61539
  Gitarre: abuitremorem
  Percussion: josepssv
  Floete: HiFiFlutes
  Bass: Janos
 71. World Jamtrack #173779
  Percussion: slin
  Percussion & Floete: deezee
  Tempo: 122 BPM 
  Klingt wie:World
 72. World Jamtrack #65836
  Floete: HiFiFlutes
  Tasten: dmorelli
  Klingt wie:Dmorelli
 73. World Jamtrack #61241
  Gitarre: abuitremorem
  Percussion: josepssv
  Floete: HiFiFlutes
  Klingt wie:6 hole wood flute, electronic,
 74. World Jamtrack #79189
  akustik Gitarre, akustik Gitarre, Kontrabass & Percussion: Balfo
  Floete: HiFiFlutes
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 75. World Jamtrack #190854
  Gitarre, Floete & Percussion: Navota
  Tonart: A minor 
 76. World Jamtrack #104893
  Tasten, Percussion & Floete: piper
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: D  major 
 77. World Jamtrack #100740
  Tasten: Liesching
  Floete, andere Blasinstr. & Klarinette: Left081120
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: C major 
  Klingt wie:Liesching
 78. World Jamtrack #135082
  akustik Gitarre & Tasten: ROBJOL
  Percussion, Floete & Tasten: jamlady
  Tempo: 78 BPM 
  Tonart: A minor 
 79. World Jamtrack #138196
  Floete: Navota
  Tonart: B minor 
  Klingt wie:B minor, church echo, flute
 80. World Jamtrack #79891
  akustik Gitarre: RobM
  Floete: HiFiFlutes
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
 81. World Jamtrack #188092
  Gesang, Gitarre & Floete: Filo974
  Takt: 4/4 
  Tonart: G major 
  Klingt wie:World
 82. World Jamtrack #69794
  akustik Gitarre: Acousticeg
  Tasten: Mishteria
  Floete: Pewi
  Tempo: 80 BPM 
 83. World Jamtrack #61760
  Floete & Floete: panne
  Klingt wie:Whistling with crackers
 84. World Jamtrack #65480
  Floete: HiFiFlutes
  Klarinette: martijn
  Klingt wie:Worldmusic
 85. World Jamtrack #133608
  Floete: raiguero
 86. World Jamtrack #162354
  akustik Gitarre: MajorTom_III
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Tasten: Stef
  Floete: HiFiFlutes
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A  major 
 87. World Jamtrack #45029
  Percussion: Martyman
  Bass: bhunt1
  Gitarre: RobM
  Floete: piper
  Klingt wie:World, Rock, Piper, Flute, Vocals
 88. World Jamtrack #71425
  Gitarre: kennyadry
  Floete: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
 89. World Jamtrack #120163
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Bass: jjdf
  Floete & Saxophon: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
  Tonart: A  major 
 90. World Jamtrack #147026
  Tasten: deezee
  Floete: peatric
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: C  major 
 91. World Jamtrack #74302
  akustik Gitarre & Gesang: bondjolino
  Floete: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 77 BPM 
 92. World Jamtrack #147972
  Floete: Navota
  Tonart:  minor 
  Klingt wie:Church, echo
 93. World Jamtrack #65472
  Floete: HiFiFlutes
  Klingt wie:Native American Style Flute,
 94. World Jamtrack #106268
  Floete: Navota
  Tempo: 79 BPM 
  Tonart: Gb minor 
  Klingt wie:Echo, church, flute f#
 95. World Jamtrack #87093
  Gitarre: RobM
  Floete: HiFiFlutes
  Takt: 4/4 
  Tempo: 75 BPM 
 96. World Jamtrack #76724
  Percussion & Floete: Calle
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 97. World Jamtrack #67011
  Floete: HiFiFlutes
 98. World Jamtrack #80018
  Percussion & Floete: Calle
  Floete: HiFiFlutes
  Geige: Pexe
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:#violin
 99. World Jamtrack #141028
  Percussion, Bass, Tasten, Trompete, Posaune, Floete & Saxophon: GlezBass
  Takt: 4/4 
  Tempo: 112 BPM 
 100. World Jamtrack #65473
  Floete: HiFiFlutes
wikiloops online jamsessions are brought to you with friendly support by:
kimbo

"......yeah.. What they all said! And ps. it's great! Thanks!"

wikiloops.com verwendet Cookies um Dir die beste Nutzererfahrung zu ermöglichen.
Lies mehr in unseren Datenschutzbestimmungen .